T.C. FETHİYE İCRA HUKUK MAHKEMESİ Esas No : 2013/…. Esas

T.C.

FETHİYE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO : 2013/… Esas

CELSE NO : 1

CELSE TARİHİ : …/09/2013

HAKİM : …..

KATİP : ….

Belli gün ve saatte celse açıldı.Davacı vekili Av. Ahmet Cahit Olgun ile davalı vekili Av. ……… geldi. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.

Taraflar adına çıkartılan duruşma gününü bildirir davetiyelerin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği görüldü.

Davacı vekilinden soruldu: Dava dilekçemizi tekrar ederiz. Taleplerimiz doğrultusunda karar verilmesini talep ederiz. Dedi.

Davalı vekilinden soruldu:.Davanın reddine karar verilmesini talep ederiz. Dedi.

Tahkikatın bittiği bildirildi.

Davacı vekilinden soruldu; önceki beyanlarımızı tekrar ederiz davamızın kabulüne karar verilsin dedi

Davalı vekilinden soruldu; önceki beyanlarımızı tekrar ederiz davamızın reddini talep ederiz dedi

Duruşmanın bittiği bildirildi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

HÜKÜM:

1-Şikayetin kabulü ile Fethiye 2.İcra Müdürlüğünün 2013/…. esas sayılı icra dosyasında borçlu ….Tic.Ltd.Şti.’ne çıkartılan ödeme emrinin tebliğ tarihinin 04.06.2013 olarak düzeltilmesine,

2-A.A.Ü.T. Uyarınca 440,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Hükümden bir suretin icra dairesine gönderilmesine,

4-Harç ve yargılama giderinin gerekçeli kararda gösterilmesine,

Hükmün açıklanmasından (yokluğunda hüküm verilen için tebliğinden) itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz yoluna başvurma hakkı açık olarak davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen hüküm açıkça okundu.