T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Yargılama yapmaya Ve Hüküm Vermeye Yetkili

FETHİYEİCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/…

KARAR NO: 2014/…

GEREKÇELİ KARAR

 

HAKİM:…

KATİP:….

 

DAVACI : …

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/

MUĞLA

DAVALI : …

VEKİLİ: Av. …

DAVA: Haczedilmezlik Şikayeti

DAVA TARİHİ: 29/08/2014

KARAR TARİHİ: 29/08/2014

 

Davacılar vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili 29.08.2014 havale tarihli dilekçesinde özetle; …. bu nedenlerle şikayetlerinin kabulüne haczin ve muhafazanın kaldırılması ve malların taraflarına iadesine iade masraflarının karşı taraftan tahsiline ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 2014/… esas sayılı dosyası dosyamız arasına konulmuştur.

Davalı borçlu vekili Fethiye 1. İcra müdürlüğünün 2014/… esas sayılı takip dosyası ile takip yapıldığını, … davacı vekilinin bu yöndeki haczedilmezlik şikayetinin kabulü ile … haczedilip muhafaza altına alınan mallar üzerindeki haczin ve muhafaza işleminin kaldırılmasına dair aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

 

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Şikayetin KABULÜ ile; Haczedilen 13 adet masanın ve bu masalara ait 4’er adet sandalyenin,2 kapaklı buzdolabı ve arçelik marka mikrodalga fırın üzerindeki haczin ve muhafaza işleminin KALDIRILMASINA

2-Harçlar Kanunun 13/d maddesi uyarınca şikayetin kabulü halinde karar ve ilam harcı alınamayacağından şikayet eden tarafça daha önce yatırılmış olan 25,20-TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde şikayet edene İADESİNE,

3-Kararın bir örneğinin 1. İcra Müdürlüğüne gönderilmesine ve 2014/… Esas sayılı icra dosyasının mahalline iadesine,

4-Gider avansının kullanılmayan kısmının hüküm kesinleştiğinde şikayet edene iadesine,

Dair, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 29/08/2014