T.C. FETHİYE İCRA HUKUK MAHKEMESİ Esas No : 2013/…. Esas

T.C.

FETHİYE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO : 2013/… Esas

CELSE NO : 1

CELSE TARİHİ : …/09/2013

HAKİM : ….

KATİP : ….

Belli gün ve saatte celse açıldı.Davacı vekili Av. Ahmet Cahit Olgun ile davalı vekili Av. ….. geldi. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.

Taraflar adına çıkartılan duruşma gününü bildirir davetiyelerin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği görüldü.

Davacı vekilinden soruldu:.Dilekçemizi tekrar ederiz. Talebimiz doğrultusunda karar verilmesini talep ederiz. mahkemece aksi kanaatte ise karşı taraf dava açılmasına sebebiyet verdiği için lehimize vekalet ücreti ve yargılama giderilen hükmedilmesini talep ederiz. Dedi.

Davalı vekilinden soruldu:.İcra emri icra dairesinin yapması gereken bir işlemdir. Bu hatadan davalı müvekkilim sorumlu tutulamaz şikayetin reddine karar verilmesini talep ederiz. Dedi.

Tahkikatın bittiği bildirildi.

Davacı vekilinden soruldu; önceki beyanlarımızı tekrar ederiz davamızın kabulüne karar verilsin dedi

Davalı vekilinden soruldu; önceki beyanlarımızı tekrar ederiz davamızın reddini talep ederiz dedi

Duruşmanın bittiği bildirildi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

HÜKÜM:

1-Şikayetin kabulü ile Fethiye 2.İcra Müdürlüğünün 2013/…. esas sayılı icra dosyasında şikayetçi borçlu vekiline 22.05.2013 tarihinde tebliğ edilen icra emrinin iptaline,

2-A.A.Ü.T. gereğince 440,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Hükümden bir suretin icra dairesine gönderilmesine,

4-Harç ve yargılama giderinin gerekçeli kararda gösterilmesine,

Hükmün açıklanmasından (yokluğunda hüküm verilen için tebliğinden) itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz yoluna başvurma hakkı açık olarak davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen hüküm açıkça okundu