TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
KARŞIYAKA
2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2016/… Esas
KARAR NO : 2016/..
HAKİM : …
KATİP : …
DAVACILAR  : 1- A…
2- H…
VEKİLİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUNTuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI  : … BANKASI A.Ş.
VEKİLİ : Av. …
DAVA : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ : 22/09/2016
KARAR TARİHİ : 12/12/2016
KARARIN YAZILMA TARİHİ : 12/12/2016
Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının evrak üzerinde  yapılan incelemesinin sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Karşıyaka …İcra Müdürlüğünün 2015/… E. Sayılı dosyanın borçlusu ölü …’nin mirasçısı olduklarından bahisle her iki müvekkiline de …/08/2016 tarihinde ödeme emri ve muhtıra tebliğ ettirildiğini, dosya borçlusu …’nin müvekkillerinin müşterek çocuğu olduğunu ve … isminde tek kızı olup, tek mirasçısının o olduğunu,  …’nin tek mirasçısının … olduğuna ilişkin Fethiye ..Noterliğince düzenlenen ../09/2016 tarihli ve … yevmiye no.lu mirasçılık belgesinin dava dilekçesine ekli olarak sunulduğunu, dolayısıyla mirasçı olmayan alacaklı tarafça her iki müvekkiline de muhtıra ve ödeme emri tebliğ edilmesinde yasal isabet bulunmadığından geçerliliğinin de olmadığını beyanla; Karşıyaka …İcra Müdürlüğünün 2015/… E. Sayılı dosyasından müvekkillerine tebliğ edilen muhtıranın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; …, bu işlemin İcra Müdürlüğünce sehven yapıldığını, talepleri üzerine İcra Müdürlüğünce davacı borçlular hakkındaki takibin durdurulduğunu, kötü niyetli olmamaları sebebiyle yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamalarına karar verilmesini talep ettiklerini, davanın konusunun kalmadığını beyan etmiştir.
….
Yukarıda açıklanan olgular ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;
Karşıyaka …İcra Müdürlüğünün 2015/… E. Sayılı dosyasından başlatılan takip dosyasında vefat eden borçlunun 1.dereceden mirasçısı olarak kızı bulunmasına karşın anne ve babasına muhtıra gönderilmesinin hatalı olduğundan bahisle açılan davadan sonra,   alacaklı tarafın İcra Müdürlüğüne vermiş olduğu ../11/2016 tarihli dilekçesi ile 1.derecen mirasçısı bulunması sebebiyle borçlunun anne ve babasının borçlu sıfatının kaldırılarak, dosyadan silinmesini talep ettiği, bu talep uyarınca İcra Müdürlüğünce borçlunun anne ve babasının silinmesine karar verildiği ve dolayısıyla davalının cevap dilekçesinden de anlaşılacağı üzere şikayetin konusu kalmadığından; konusu kalmayan şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:YUKARIDA AÇIKLANAN GEREKÇE UYARINCA ;
1-Konusu kalmayan şikayet yönünden ayrıca karar verilmesine yer olmadığına ,
2-Davanın konusuz kalması dava açılmasından sonra ancak ilk celseden önce gerçekleştiğinden avukatlık asgari  ücret tarifesi 6. madde gözetilerek 360,00 TL maktu vekalet ücretinin 1/2si olan 180,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
3-Davanın ilk celse öncesi konusuz kalmış olması nedeniyle Harçlar Kanunun 22. maddesi uyarınca peşin harcın 1/3 nün alınması gerektiğinden buna göre hesaplanan 9,73 TL harcın mahsubu ile fazla alınmış bakiye 19,47 TL harcın başlangıçta yatırılmış olup kullanılmayan gider avansı ile birlikte hüküm kesinleştiğinde davacıya iadesine,
4-Alacaklı tarafın borçlunun vefat etmesi nedeniyle muhtıra gönderilmesini istediği taraflar arasında borçlunun anne ve babasını da belirtmesi nedeniyle karşı yanın dava açmasına sebebiyet vermiş olduğu sonucuna varıldığından davacıdan tahsil edilen 9,73 TL harç bedelinin  ve 2 adet tebligat gider olan 22,00 TL  olmak üzere toplam 31,73 TL nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
5-Kararın taraflara tebliğine,
İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar (bu konuda yapılacak  temyiz başvurusunun harç ve masrafı karşılanmak suretiyle hükmün tefhim veya  tebliğinden itibaren 10 günlük süreye tabi olduğu ve incelemenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’ne gerçekleştirileceği öngörülerek) dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.
12/12/2016