T.C.

FETHİYE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ HÜKÜM

ESAS NO : 2009/…

KARAR NO : 2011/….

Fethiye 1.İcra Dairesi : 2008/…

HAKİM : ….

KATİP : ….

 

DAVACI : Y….

 

DAVALI : D….

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye

 

DAVA : Meskeniyet Şikayeti

D AVA TARİHİ : 03/08/2009

KARAR TARİHİ : 27/04/2011

Davacının davalı hakkında açtığı davanın açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP: Davacı dilekçesinde; …. Mah. ada …, parsel …., bağımsız bölüm … sayılı meskenine haciz konulduğunu, bu evin tek evi olduğunu belirterek evin üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili duruşmadaki beyanında; dava konusu taşınmazın el değiştirdiğini ve davanın konusunun kalmadığını bildirmiştir.

GEREKÇE : İcra dosyasının incelenmesinde; davalı vekili tarafından davacı hakkında ….TL alacağın tahsili için takip yapıldığı, haciz konulan taşınmaza ilişkin 103 davetiyesinin davacıya 30/10/2008 tarihinde tebliğ edildiği ancak davetiye üzerinde tebliğ konusunun yazılmadığı, borçlu davacının 01/11/2008 tarihli dilekçesiyle ” …. Mah. ada …, parsel …, bağımsız bölüm … sayılı meskenine konulan haczin haksız olduğunu, bu konuttan başka oturacak evinin olmadığını, haczin kaldırılması gerektiğini belirten dilekçe sunduğu, Tapu Sicil Müdürlüğünün yanıtına göre davacının taşınmazdaki 1/2 payını 14/01/2010 tarihinde sattığı anlaşılmıştır.

Borçlu, evinin haczedildiğini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde şikayette bulunmazsa meskeniyet ( haczedilmezlik ) iddiasından vazgeçmiş sayılır. ( Yargıtay 12 HD. 1982/8521 K, B.Kuru İcra İflas Hukuku C:1, S:820 )

Davacı borçlunun evinin haczedildiğini 01/11/2008 tarihinde öğrendiği icra dairesine verdiği 01/11/2008 tarihli dilekçesinden anlaşılmaktadır. Bu tarihten itibaren yedi gün olan şikayet süresini geçirmiştir. Bu nedenlerle şikayetin reddine hükmedilmiştir.

HÜKÜM :

1- Meskeniyet şikayetinin süreden reddine,

2- A.A.Ü.T.gereğince 360,00Tl vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

3- Bakiye 2,80TL harcın davacıdan alınarak hazineye verilmesine,

4-Hükümden bir suretin icra dairesine gönderilmesine,

Hükmün tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz yoluna başvurma hakkı açık olarak tarafların yokluğunda verilen hüküm açıkca okundu. 27/04/2011