T.C.

FETHİYE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ HÜKÜM

ESAS NO : 2011/…

KARAR NO : 2011/….

Fethiye 1. İcra Dairesi : 2011/…

HAKİM : …..

KATİP : ….

 

DAVACI : G…

[VEKİLİ] : Av. ….

 

DAVALILAR : 1- Ü…

2- F….

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye

 

DAVA : Şikayet ( İlamın Kesinleşmeden İcraya Konulduğuna İlişkin )

DAVA TARİHİ : 17/02/2011

KARAR TARİHİ : 11/04/2011

Davacının davalı hakkında açtığı davanın dosya üzerinde yapılan incelemesi sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP : Davacı vekili dava dilekçesinde ; Fethiye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/…- … E-K sayılı hükmünün tapu iptali ve tescil talebine ilişkin olduğunu, hükmü 14.01.2011 tarihinde temyiz ettiklerini, bu mahkeme hükmünün kesinleşmeden takibe konu yapılamayacağını belirterek takibin iptalini talep etmiştir.

GEREKÇE : Şikayetin niteliği gereği dosya üzerinde inceleme yapılmıştır.

İcra dosyasının incelenmesinde; davalılar vekili tarafından Fethiye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.09.2010 tarihli 2010/….-… E-K sayılı hükmünün 02.02.2011 tarihinde icraya konulduğu, ……TL ilam vekalet ücreti ve ….TL faizinin talep edildiği,icra emrinin 23/02/2011 tarihinde davacıya tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Fethiye 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/…-….E-K sayılı hükmünün incelenmesinde; davacı vekili tarafından davalılar ve diğer kişiler aleyhine tapu iptali ve tescil davası açıldığı, mahkemenin ….. şer TL vekalet ücretinin davacıdan tahsiline hükmettiği, hükmün üzerinde kesinleşme şerhi olmadığı, ilamın gerekçesinde 2004/…. esas 2009/…. karar sayılı hükmün bozulması sonrasında tekrar hüküm kurulduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Dava dilekçesine ekli belgelere göre ilam 14.01.2011 tarihinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir ve dosya Yargıtay’dadır. Ancak davalı vekilinin mahkememiz dosyasına sunduğu 2004/…. esas 2009/…. karar sayılı ilam aslında hükmün davanın reddine ilişkin kısmı yönünden onandığı, sadece vekalet ücreti yönünden bozulduğu, yasal süre içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulmadığı ve hükmün 06.05.2010 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir.

Takibe konu ilam tapu iptaline ilişkindir.Tapu iptali talebi reddedilerek bu hüküm kesinleştiğinden asıl talebe bağlı vekalet ücreti alacağı takibe konulabilir. Bu nedenle şikayetin reddine hükmedilmiştir.

HÜKÜM :

1-Şikayetin reddine,

2-Harç peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,

Kesin ( Yargıtay’a temyiz yolu kapalı ) olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda hüküm verildi. 11/04/2011