T.C.

FETHİYE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2008/…

KARAR NO : 2008/….

HAKİM : 

KATİP :…

 

DAVACILAR : 1- Ş..

2- O…

[VEKİLİ] : Av. …. – Av. ….

DAVALI : A…

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

 

DAVA : Şikayet

DAVA TARİHİ : 13/11/2008

KARAR TARİHİ : 14/11/2008

Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili vermiş olduğu dilekçesi ile; davalı borçlunun icra takibi açıldıktan sonra bir kısım mallarını teminat olarak gösterdiğini ve tehiri icra kararı getirmek için icra müdürlüğünden mehil aldığını, yapılan ilamlı takip sonucu esas dava konusu kararın temyizen onandığını, ancak borclu davalının kendisine ait bir kısım taşınmazların değerini tespit ettirken gerçek değerinden çok fazla değer biçildiği gibi, hissedar olduğu taşınmazlar üzerindeki alacaklıya ait ve diğer kardeşlere ait muhdesatın üzeninde kendi hissesi vermış gibi borca teminat gösterdiğini, muhdesatın aidiyeti konusunda alacaklı O…. ile kardeşi A….’nün Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/… sayılı dosyası ile dava açtığını, … parsel üzerindeki üç katlı binanın mülkiyeti O….’ye ait olduğu halde borcuna karşılık binanın değerinden …. YTL lik bedeli teminat gösterdiğini, yine kardeşi A… ile hissedar oludğu …. parsel üzerindeki seraları ağaçları hissesi varmış gibi gösterip ….YTL bina değerinden …. YTL sera değerinden borcuna karşılık gösterdiğini, borçlunun borcunu başkasına ait yollarla ödeme yoluna gitmemesi için icra müdürlüğünden yeniden değer tespiti yapılmasını ve fahiş gösterilen taşınmaz değerlerinin emsal değerlerden tespit edilmesi icin talepte bulunulduğu, ancak icra müdürlüğünün talebi reddettiğini, tüm bu nedenlerle icra memurluğunun yeniden değer tespiti yapılmaması işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Takibe konu Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2008/…. sayılı dosyasının incelenmesinde; alacaklının O…. , Şefika Günlü , borçlunun A…. olduğu, 4-5 örnek takip yapıldığı ,borçlu vekilince takip dosyasına verilen 08.02.2008 tarihli dilekçe ile teminat olarak taşınmazların gösterilerek kıymet takdiri yapılmasının talep edildiği, bildirilen taşınmazlara ilişkin kıymet takdirinin yapıldığı kıymet takdiri raporlarının 19.02.2008 tarihli dosyaya ibraz edildiği, alacaklı vekilince 20.02.2008 tarihli olarak bilirkişi raporlarının elden tebliğ alındığı, borçlu tarafa icra müdürlüğünce mühlet belgesinin verildiği, takibe dayanak ilama ilişkin 13. HD sinin 2008/… 2008/…. E-K sayılı onama ilamının dosya kapsamına ibraz edildiği, alacaklı vekilince 08.10.2008 tarihli olarak talepte bulunulduğu, icra müdürlüğünce …. ada …. parsel sayılı taşınmaz kaydına haciz konulmasına ilişkin 08.10.2008 tarihli işlem yapıldığı anlaşılmıştır.

Dosya kapsamı takip dosyası kapsamı ve dilekçe içeriği hep birlikte değerlendirildiğinde; dilekçe kapsamı da göz önüne alındığında şikayetin niteliğinin yapılan kıymet takdirine itiraz ve ilişkin işlemi şikayet olduğu, şikayete konu kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarının 20.02.2008 tarihinde alacaklı vekiline tebliğ edildiği, bilirkişi raporlarının tebliğ tarihi, İİK daki kıymet takdirine ilişkin yedi günlük itiraz süresi, takip hukuku kuralları, dosya aşaması gözönüne alındığında yine bu hususa ilişkin İcra Müdürlüğüne başvuru tarihinin 08.10.2008 tarihi de olduğu değerlendirilmekle,tüm bu hususlar ve dosya kapsamı hep birlikte değerlendirildiğinde şikayetin reddine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1- Şikayetin REDDİNE,

2- Davacı tarafça yapılan masrafların kendi üzerinde bırakılmasna,

Dair evrak üzerinda yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. . 14/11/2008