T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Yargılama yapmaya Ve Hüküm Vermeye Yetkili

FETHİYE İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2015/..

KARAR NO: 2015/..

Fethiye 2. İcra Dairesi : 2014/…

GEREKÇELİ KARAR

HAKİM:…

KATİP:…

DAVACILAR : …

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

DAVALI : …

VEKİLİ: Av. …

DAVA: Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

DAVA TARİHİ: 12/01/2015

KARAR TARİHİ: 18/03/2015

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar vekili 12.01.2015 tarihli dava dilekçesinde ve duruşmadaki beyanında; davalı alacaklı tarafından aleyhlerine Fethiye 2. İcra Dairesinin 2014/.. Esas sayılı olarak giriştiği icra takibinde taraflarına …01.2015 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrinin sözleşme ve tarihi başlıklı belgenin 5. maddesinde …03.2014 düzenleme tarihli kira alacaklarını gösteren belgeler uyarınca kira alacağının tahsili, akdin feshi ve tahliyesinin talep edildiğini, İİK 58. madde gereğince alacağın belgeye dayanması halinde ise belgenin aslının veya alacaklı veya mümessili tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından birfazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii edilmesinin mecbur olduğunu, İİK yönetmeliği 21. maddesine aykırı olarak dayandığı kira alacaklarını gösteren belgenin aslının veya alacaklı tarafça onaylanmış borçlu sayısından bir fazla örneğinin icra dairesine tevdii etmediğinden gerek yasada ve gerekse yönetlemikte yer alan emredici hükmü ihlal ettiğinden kendilerinin itiraz ve savunma haklarının kısıtlandığını belirterek davacılar yönünden ödeme emrinin iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili …02.2015 havale tarihli cevap dilekçesindeki beyanında; …03.2014 tarihli belgenin bir örneğinin takip talebi ile birlikte 3 nüsha olarak icra dairesine verdiklerini, belgenin incelenemediğinden itiraz ve savunma haklarının kısıtlandığı yönündeki beyanların gerçeği yansıtmadığını, belge üzerindeki tüm yazıların davacı borçlu ..’nun eli ürünü olduğunu ve iki nüsha tanzim edildiğinin sabit olduğunu, icra memurunun tebliğe çıkarttığı ancak zarfın üzerine bu detayın yazılmamasını fırsat bilerek içeriğinden haberdar oldukları belgenin sunulup sunulmadığına ilişkin polemik yaratmanın hakkın kötüye kullanılması olduğunu belirterek haksız ve hukuka aykırı talebin reddine, vekalet ücretinin ve yargılama masraflarının şikayetçi üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2014/.. Esas sayılı dosyası dosyamız arasına alınmıştır. İncelenmesinde; davalı alacaklı … tarafından davacı borçlular … ve … aleyhine adi kiraya ve hasılat kiralarına ilişkin olarak icra takibi yapıldığı, ödeme emrinin davacı borçlulara …01.2015 tarihinde tebliğ edildiği, …01.2015 tarihinde takibe dayanak belgelerin tebliğ edilmediğinden borcun tamamına ve fer’ilerine ilişkin itiraz ettikleri, aynı tarihli olarak icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Şikayet eden vekili, müvekkili aleyhine Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2014/.. Esas sayılı dosyasında takip yapıldığını, takibin kira alacağına dayandığını ve kira alacağını gösteren belgeye dayalı takip yaptığını ancak bu belgenin icra müdürlüğüne verilmediğini ve bu haliyle takibin İİK’nın 58. Maddesinde belirtilen emredici hükmün ihlal edildiği gerekçesi ile her iki müvekkil yönünden gönderilen ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Karşı taraf bu belgenin üç nüsha olarak düzenlendiğini, icra dosyası içinde mevcut olduğu, şikayetçi tarafın bu belgeyi kendisinin düzenlediğini ve böyle bir şikayetin hakkın kötüye kullanılması olduğunu ileri sürerek şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir. İİK’nın 58/5 Maddesinde alacağın belgeye dayanması durumunda belge aslının veya tasdikli örneğinin borçlu sayısından bir fazlasının icra dairesine tevdiini zorunlu hale getirmiştir. Yine İİK’nın 61. Maddesinde takibin belgeye dayanması durumunda belgenin tasdikli örneğinin de ödeme emrine eklenmesi gerekmektedir. Kanunun bu emredici hükmü karşısında alacaklının belgeyi veya belge aslını dosyaya sunmadığı ve ödeme emri tebliğ belgesinden de anlaşılacağı gibi borçluya gönderilmediği anlaşıldığından şikayetin kabulüne ve ödeme emrinin iptaline dair aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Şikayetin KABULÜNE, Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2014/… Esas sayılı icra dosyasında davacılar yönünden ödeme emrinin İPTALİNE,

2-A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara VERİLMESİNE,

3-Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına YER OLMADIĞINA,

4-Hükümden bir suretin icra dairesine GÖNDERİLMESİNE, 5-Davacı tarafından yapılan 48,70 -TL ilk dava masrafı ile 27,00-TL tebligat gideri olmak üzere toplam 75,70-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

6-Gider avansının kullanılmayan kısmının hüküm kesinleştiğinde davacılara İADESİNE,

Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı tefhimden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay Temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 18/03/2015