T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Yargılama yapmaya Ve Hüküm Vermeye Yetkili

FETHİYE İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2015/…

KARAR NO: 2015/…

Fethiye 1. İcra Dairesi: 2015/… Esas

GEREKÇELİ KARAR

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI : … TİC. LTD. ŞTİ. –

VEKİLLERİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN -Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : B…

VEKİLLERİ: Av. … – Av. ..

DAVA: Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

DAVA TARİHİ: 27/03/2015

KARAR TARİHİ: 06/05/2015

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili 27.03.2015 havale tarihli dava dilekçesindeki beyanında özetle; …… teminatsız olarak teknenin liman kaydı üzerine konan denizden men kararının mağduriyetlerine neden olduğundan liman kaydına konulan men tedbirinin kaldırılmasına, ödeme emrinin iptaline, ödeme emrinin öğrenme tarihi olduğunu ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz ettiklerinden icra takibinin durdurulmasına ve tüm hacizlerin kaldırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce Ticaret Sicil Müdürlüğüne yazılan yazıya verilen cevapta davacı şirketin 03.03.2011 tarihinde kuruluş tescilinin yapıldığı, bu tarihiden itibaren tescil adresinin … Fethiye adresi olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir.

Davalı vekili 16.01.2015 havale tarihli dilekçesindeki beyanında; takip dosyasında ödeme emrinin … Fethiye adresine gönderildiğini, yapılan tebligatın iade olduğunu, taraflarınca Fethiye Ticaret Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazıldığını, verilen cevaptaki adres ile tebligatın yapılamayan adresinin aynı olması ve Yargıtay kararlarında tebliğin TK 35. maddesine göre yapılması belirtildiğinden TK 35. maddesine göre tebliğ edildiğini, dava dilekçesinde belirtildiği gibi TK 21. maddeye göre yapılmasında hukuki bir yararın olmadığını, dosyada ihtiyati tedbir kararı verme koşullarının oluşmadığını, tedbir kararının kaldırılmasını, yargılama sonunda davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretini davacı yana yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 2015/.. Esas sayılı icra dosyası dosyamız arasına alınmıştır.

İncelenmesinde; alacaklı … tarafından borçlu … Ltd Şti aleyhine 1 adet faturaya ilişkin olarak ilamsız icra takibi yapıldığı, davacı borçlunun “… Fethiye ” adresine gönderilen ödeme emrinin bila tebliğ iade edildiği, Fethiye Ticaret Sicilinden 20.02.2015 tarihli yazısında … Fethiye adresinin bildirildiği, bu adrese çıkartılan TK 35. maddesine göre tebligat çıkarıldığı ve 10.03.2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Şikayet eden vekili, müvekkiline Tebligat Kanunun 35. Maddesine göre tebligat yapıldığını, tebligatın usulsüz olduğunu, tebligatın tebligat yönetmeliğinin 31. Maddesine aykırı yapıldığını beyan ederek ödeme emrinin iptaline ve öğrenme tarihi olan 23.03.2015 Tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Karşı taraf vekili şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Tebligat Kanununun 35. Maddesinin kenar başlığı ” Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti “dir. Tebligat Kanunun 35. Maddesine göre tebligat yapılabilmesi için muhatabın daha önceki adresini değiştirmiş olması ve yeri adresini bildirmemiş olması gerekmektedir. Herhangi bir adres değişikliği olmadan doğrudan Tebligat Kanununun 35. Maddesine göre yapılacak tebligat usulsüzdür. Mahkememizce Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazı cevapları doğrultusunda muhatabın herhangi bir adres değişikliği yapmadığı ve tüzel kişinin kuruluşundan beri aynı yerde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Muhatabın herhangi bir adres değişikliği olmadığı halde Tebligat Kanunun 35. Maddesine göre yapılan tebliği usulüne uygun tebligat olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından şikayetin kabulü ile öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne dair aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Şikayetin KABULÜ ile Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 2015/… esas sayılı icra dosyasında öğrenme tarihi olan 23.03.2015 tarihinin öğrenme tarihi olarak DÜZELTİLMESİNE,

2-A.A.Ü.T. Uyarınca 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

3-Hükümden bir suretin icra dairesine GÖNDERİLMESİNE, 4-Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına YER OLMADIĞINA,

5-Davacı tarafından yapılan 44,60-TL ilk dava masrafı ile 35,00-TL tebligat gideri olmak üzere toplam 79,60-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

6-Gider avansının kullanılmayan kısmının hüküm kesinleştiğinde davacıya İADESİNE,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı tefhiminden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 06/05/2015