T.C.

FETHİYE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ HÜKÜM

ESAS NO : 2009/….

KARAR NO : 2009/…

HAKİM : …..

KATİP : …….

 

DAVACI : ………. HOTEL

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye

 

DAVALI : Ü….

[VEKİLİ] : Av. ……

 

DAVA : Şikayet ( İcra Emrinin İptali)

DAVA TARİHİ : 09/12/2009

KARAR TARİHİ : 17/12/2009

Davacının davalı hakkında açtığı davanın dosya üzerinde incelemesi sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP : Davacı vekili dilekçesi ile; Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2009/….. esas sayılı dosyasında düzenlenen icra emrinde hükmü veren mahkemenin adının, ilamın tarih ve numarasının yazılı olmadığını, icra emrinin İİK nun 24. ve 32.maddelerinde aykırı düzenlendiğini belirterek icra emrinin iptalini talep etmiştir.

GEREKÇE : Şikayetin niteliği gereği takdiren duruşma açılmayarak dosya üzerinden inceleme yapılmıştır.

Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2009/….. esas sayılı dosyasının incelenmesinde; şikayetçi borçlu hakkında ilama dayalı olarak takip yapıldığı, takip talebi ve icra emrinde ilamı veren mahkemenin adının, esas ve karar numarasının yazılmadığı, icra emrine ilamın suretinin eklenmediği, icra emrinin 25.11.2009 tarihinde tebliğ edildiği, alacak miktarının ……. TL olduğu anlaşılmıştır.

İlamın içeriğine aykırı talep ve işlemlere yönelik şikayetler süresiz yapılabildiğinden bu şikayette süresiz yapılabilen bir şikayet türüdür. ( Şikayet, T.Uyar, S:549 )

İcra emrinin hatalı doldurularak ilamın tarih ve numarasının icra emrine yazılmamış olması nedeniyle icra emrinin iptaline hükmedilmiştir. Ancak icra emrini düzenlemek icra memurunun görevi olduğundan yargılama giderlerinin davalı alacaklıdan tahsiline hükmedilmemiştir. Aynı nedenle peşin alınan harcın davacı borçluya iadesi gerekmiştir. (Yargıtay 12 HD.1982/8710 K, T.Uyar, İlamlı İcra S:140)

HÜKÜM :

Şikayetin Kabulü ile;

1- Fethiye 2. İcra Dairesinin 2009/.. esas sayılı dosyasındaki icra emrinin iptaline

2- Peşin alınan 25,40 TL harcın talebi halinde şikayetçi davacıya iadesine

Hükmün tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz yoluna başvurma hakkı açık olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu hüküm verildi. 17/12/2009