T.C.

İZMİR

  1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/…

KARAR NO: 2014/…

TAKİP NO: 2014/… – ….İcra Müdürlüğü

 

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI : …

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN

Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : …

VEKİLİ: Av. …

DAVA: TAKİBİN TALİKİ VEYA İPTALİ

DAVA TARİHİ: 02/09/2014

KARAR TARİHİ: 05/09/2014

KARARIN Y.T.: 05/09/2014

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Takibin Taliki Veya İptali davasında dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dilekçesinde özetle, İzmir …İcra Müdürlüğü’nün 2014/… esas sayılı takip dosyasında müvekkili aleyhine takibe girişildiğini , … , takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

 

HMK 320.Maddesi gereği Talebin niteliği itibariyle dosya üzerinden inceleme yapılmış, İcra dosyası getirilerek incelenmiş incelenen icra dosyasında Fethiye …Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ../../2014 tarih 2014/.. esas 2014/.. kararı ile vekalet ücretine dayanak takibe girişildiği görülmüştür.

 

Takip konusu ilam Tespite itiraza ilişkin ilamdır. … Davacı talebinde haklı bulunduğundan istemin kabülü ile davacı açısından takibin iptaline karar verilmesi cihetine gidilmiştir.

HÜKÜM:

Davacının davasının KABULÜ ile İzmir …İcra Müdürlüğü’nün 2014/… esas sayılı takip dosyasında davacı açısından yapılan takibin iptaline ,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

-300-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacının yapmış olduğu-39,90 -TL harç ve yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yatırılan gider avansından taraflara karar tebliğe çıkarıldıktan sonra karar kesinleştirildiğinde kalan avansın taleple yatırana iadesine,

Kararın taraflara tebliğine ,

Dair İİK.nun 363.maddesi gereğince kesin olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 05/09/2014