T.C.
FETHİYE                                                                       TÜRK MİLLETİ ADINA
İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                      GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2015/…
KARAR NO : 2015/…
İCRA NO : ../ 2014/.. Esas

HAKİM : ..
KATİP :..

DAVACI  : …
VEKİLİ : Av. …
DAVALI  : …. LTD. ŞTİ.
VEKİLİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN Tuzla Mahallesi 520 Sk. N:22 Fethiye/MUĞLA
DAVA : İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE
DAVA TARİHİ : ../05/2015
KARAR TARİHİ : 16/09/2015
Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesindeki beyanında özetle; davalıların davacıya ait Fethiye … 1165 ada 38, 39, 40, 45, 46 ve 47 sayılı parselleri kaplayan, … Fethiye adresinde bulunan kiralananda 2002 yılından beri sözlü kira sözleşmesi ile oturduğunu, 2010, 2011,2012 ve 2013 yılı kira paralarının ödenmemesi sebebi ile bu yıllara ilişkin kira tutarlarını gösteren ve davalılardan ..’nun el yazısı ile tanzim ettiği …03.2014 tarihli belgeye istinaden Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2014/ .. Esas sayılı icra takibi yapıldığını, ödeme emrinin borçlulara ve vekiline ayrı ayrı tebliğ edildiğini, borçlu asillerin …04.2015 tarihinde dilekçe sunarak borca itiraz ettiklerini, borçluların kira akdi ve ….03.2014 tarihli belge altındaki imzalarını açık ve kesin olarak reddetmediklerini, kira paralarını da bu güne kadar müvekkile ödemediklerinden itirazlarında haksız ve kötü niyetli olduklarını belirterek itirazın kaldırılarak takibin devamına, borçlu kiracıların mecurdan tahliyesine ve takip miktarının %20 sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili …06.2015 havale tarihli cevap dilekçesindeki beyanında özetle; Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2014/.. Esas sayılı icra takibinin dayanağının …03.2014 tarihli belgenin kayıtsız şartsız borç ikrarını içeren belge olmadığını, takibin sözlü ya da yazılı bir kira akdine dayanmadığını, müvekkilleri Ş…’nun davacının kiracısı olmadığını, sadece şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olduğunu, müvekkilinin …03.2014 tarihli belgede şirket müdürü olarak ismini yazmak sureti ile şirket kaşesi üzerine imza attığını, kiralananın boş tarla olarak davacıdan kiralandığını, boş tarla üzerine para ve emek sarfı ile kiralananın üzerindeki binaları ve eklentileri yaptığını, davacının kira bedellerini düzenli olarak davacı şirketten tahsil ettiğini buna ilişkin Vergi Dairesine stopajın ödendiğini, yazılı kira sözleşmesi varken adi kiraya ve hasılat kiralarına ilişkin takip yapılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacının ibraz ettiği belgenin İİK 68. maddesi kapsamında bir belge olmadığını, itirazın kaldırılması talebinin reddinin gerektiğini, İİK 269 ve devamı maddeleri gereğince esas alınan hukuki dayanağın kira akdi olduğunu, itiraza konu olması gerekenin de yine kira akdi olduğunu, takip dosyasına takibe konu belgenin kira akdi olmadığını, kira akdi olmayan belgeye dayalı olarak borçlarının olmadığını beyan ederek haksız ve yersiz davanın reddine, davacı tarafın iyi niyetli olmadığından takip miktarı üzerinden %20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderlerinin davacı üzerine yüklenilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2014/… Esas sayılı dosyası dosyamız arasına alınmıştır. Alacaklı …  tarafından borçlu … Ltd Şti ile Şaban Doğru aleyhine adi kiraya ve hasılat kiralarına ilişkin icra takibi yapıldığı, davalı borçlulara ödeme emrinin …01.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu şirket temsilcisi diğer borçlu Ş….’nun …01.2015 tarihinde borca ve ferilerine ayrı ayrı itiraz ettiği, icra müdürlüğünce takibin her iki muteriz yönünden durdurulmasına karar verildiği görülmüştür.
İ.İ.K. m.269 uyarınca, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz. Maddede sözü edilen altı aylık süre, hak düşürücü niteliktedir. Alacaklı bu süreyi geçirdikten sonra itirazın kaldırılmasını isterse, icra mahkemesi talebi esasa girmeden süre aşımından dolayı reddedecektir. İcra mahkemesi altı aylık sürenin geçip geçmediğini kendiliğinden gözetmek zorundadır. Çünkü, hüküm kamu düzenine ilişkindir. Dosya kapsamında itiraza yönelik bir tebligat yapılmadığı için hak düşürücü süre başlamamış olup, itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin davanın altı aylık yasal süresi içerisinde açıldığının kabulü ile alacaklının talebi esastan incelenmiştir.
Davacı alacaklı vekilinin, …03.2014 tarihli ve başlıksız belgeye dayalı olarak 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları kira bedeli olarak toplam 195.000 TL asıl alacak ile, takip tarihine kadar birikmiş 40.862,47 TL.nin tahsili için … Ltd. Şti ile Ş.. aleyhine adi kiraya ve hasılat kiralarına ilişkin icra takibi başlattığı, dayanak belgenin incelenmesinde ise “2010 Yılı kirası: 42.000 TL, 2011 Yılı kirası: 43.000 TL, 2012 Yılı kirası: 50.000 TL, 2013 Yılı kirası: 60.000 TL, Toplam= 195.000 TL (…12.2013’ye kadar olan tüm kiralar dahil) İmza:.., İmza: Kiracı Ş.. + … Ltd Şti. kaşesi” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıktadır.
Davalı, borca itirazında belirttiği sebeplerle bağlıdır. Davalı borçlu,ödeme emrine ilişkin itirazında kira sözleşmesine açıkça itiraz etmediğinden,kira aktindeki imzayı inkar etmediğinden ve aylık kira bedellerine karşı çıkmadığından, kira sözleşmesinin varlığının ve takip talebinde istenen miktarın kesinleştiğinin kabulü gerekir. Kira sözleşmesini kabul etmiş sayılan borçlu, icra mahkemesinde ödemeye ilişkin itirazını İ.İ.K. 269/c maddesindeki belgelerle kanıtlamalıdır.
Öncelikle dayanak belgenin 4 yıllık kira alacağına ilişkin bulunması nedeniyle kiracılık ilişkisini ortaya koyduğu gibi, geçmiş 2010, 2011,2012 ve 2013 yılları kira bedeli olarak toplam 195.000 TL kira borcunun ikrarı mahiyetinde bulunduğu ve İİK.nun  68 maddesi kapsamında bir belge olduğunun kabulü gereklidir. Bununla birlikte, belgeyi “kiracı” sıfatıyla … Ltd Şti. kaşesi üzerine tek imza ile imzalayan Ş…’nun, sözleşmeyi yetkilisi bulunduğu … Ltd Şti. adına imzaladığının ve bu sözleşmeye göre kendisini şahsen sorumlu tutulmasının mümkün bulunmadığı da ortadadır. Bu hale göre davacı alacaklının dayanak sözleşmeye göre şahsen sorumlu bulunmayan Ş… hakkında takip yapması yerinde değildir. Bu nedenle itirazın kaldırılması ve tahliyeye yönelik davanın davalılardan Ş… yönünden reddi ile, davalının talebi yönünde inkar tazminatına hükmedilmelidir.
Davalılardan  … Ltd Şti. yönünden ise, taraflar arasındaki kira ilişkisi davalının da kabulündedir. Kira parasının da dayanılan belge ile taraflar arasında belirlenmiş bulunduğu görülmektedir. Davalı kiracı, imzası ile ikrar edilmiş bulunan geçmiş 2010, 2011,2012 ve 2013 yılları kira bedeli olarak toplam 195.000 TL kira borcunu ödediğini   İ.İ.K. 269/c maddesindeki belgelerle kanıtlayamamıştır. Borca itiraz faize de itirazı kapsar. Davalı borçlunun her yıl kira parası yönünden yılın son günü itibariyle temerrüde düştüğü kabul edilerek, yasal faiz oranı üzerinden …12.2014 olan takip tarihi itibariyle isteyebileceği birikmiş faiz miktarı Mahkememizce:


şeklinde hesaplandığında, istenilen  40.862,47 TL miktarındaki birikmiş faiz miktarının yerinde bulunduğu da görülmektedir. Bu halde, borçlu … Ltd Şti. yönünden itirazın kaldırılması ve tahliyeye yönelik davanın kabulü ile, davacının talebi yönünde inkar tazminatına hükmedilmelidir. Bununla birlikte kısa kararın tefhimi sırasında itirazın kaldırılması ve inkar tazminatı taleplerinin kabulü ile birlikte, sehven tahliye talebinin reddine karar verilmiş bulunduğundan, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle
1-İtirazın Kaldırılmasına ilişkin davanın, davalılardan Ş… yönünden REDDİNE, diğer davalı …Ltd Şti. yönünden KABULÜ ile Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2014/… esas sayılı takibe davalı borçlu … Ltd Şti.nin İtirazının kaldırılarak takibin bu borçlu yönünden devamına,
2-İtirazın kaldırılması kararının kabulü yönünden davaya konu asıl alacak miktarı olan 195.000,00TL miktarın %20 si oranında icra inkar tazminatının davalı ..Ltd Şti.’den alınarak davacı tarafa ÖDENMESİNE,
3-İtirazın kaldırılması kararının reddi yönünden davaya konu asıl alacak miktarı olan 195.000,00TL nin %20 si oranında icra inkar tazminatının davacıdan alınarak davalı Ş…’ya ÖDENMESİNE,
4-Tahliyeye ilişkin talep ve davanın yerinde görülmediğinden REDDİNE,
5-Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
6-Davanın kısmen kabulü nedeniyle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdiren 500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davanın kısmen reddi nedeniyle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdiren 500,00 TL  maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılardan Ş…’ya verilmesine,
8-Davacı tarafça yapılan ve dava açılırken yapılan 44,60TL harç ile 27,00TL tebligat giderinden ibaret toplam 71,60TL yargılama giderinin kabul/red oranına göre (1/2) 35,80TL yargılama giderinin davalı .. Ltd Şti.nden alınarak davacıya VERİLMESİNE, diğer masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
9-Hükümden bir suretin icra müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,
10-Kullanılmayan gider avansının hüküm kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,
Dair, davacı vekilinin ve davalılar vekilinin yüzüne karşı, tefhimden itibaren 10 gün içinde Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere verilen  karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/09/2015