T.C.
FETHİYE TÜRK MİLLETİ ADINA
İCRA HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2020/… Esas
KARAR NO : 2020/..
Fethiye İcra Dairesi : 2020/…
HAKİM : …
KATİP :…
ŞİKAYETÇİ : Ö…
VEKİLİ : Av. Osman Alper OLGUN
ŞİKAYET OLUNAN : HASIMSIZ
ŞİKAYET : İcra Memur Muamelesi
ŞİKAYET TARİHİ : ../09/2020
KARAR TARİHİ : ../09/2020
KARAR Y. TARİHİ : …/09/2020
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili aleyhine Fethiye İcra Dairesi’nin 2020/… E. Sayılı dosyası ile takip başlatılmış olduğunu, açılan takipte ödeme emrinin ../09/2020 tarihinde tebliğ edildiğini, ödeme emrinde borcu ve takip giderlerini 7 gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması istemi ile borcun dayanağı olarak 3 kalemden ibaret sözleşme alacağına atıfta bulunulduğunu, İİK 58. maddesindeki hükme aykırı olarak dayandığı sözleşme alacaklarını gösteren belgenin aslının veya alacaklı tarafça onaylanmış borcu sayısından bir fazla örneğinin icra dairesine tevdii edilmeyerek gerek yasada ve gerekse yönetmelikte yer alan emredici hükümler ihlal edildiğinden ve itiraz ve savunma hakları kısıtlanıldığından Fethiye İcra Dairesi’nin 2020/… E. Sayılı ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Fethiye İcra Müdürlüğü’nün 2020/… Esas sayılı icra dosyasında; alacaklı E…., borçluların E… ve Ö…’nun olduğu, 3 adet sözleşme alacağına dair icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin …/09/2020 tarihinde müştekiye tebliğ edildiği, şikayetin …/09/2020 tarihinde vuku bulduğu bu sebeple süresinde olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut iddianın niteliğine ve dosya içeriğine nazaran şikayetin mahiyeti gereği HMK’nın 320/1 ve İİK’nın18. maddesi uyarınca işin mevcut haliyle evrak üzerinde sonuçlandırılması uygun görülmüştür.
Ödeme emrinin tebliği başlıklı İİK’nın 61. maddesinde “…Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır.” şeklinde yasal düzenleme mevcuttur. İİK’nın 58. maddesinde ise “Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. ” hükmü bulunmaktadır.
Somut olayda, Fethiye İcra Müdürlüğü’nün 2020/…Esas sayılı icra takip dosyası kapsamında, şikayetçi borçluya çıkarılan tebligatta “ekinde örnek 7 ödeme emri vardır” ve “bu zarfta tensip zaptı vardır” şeklinde açıklamaların bulunduğu, ../09/2020 tarihinde tebliğ edilmiş olunan ödeme emrinin ekinde takip dayanak belgesi sözleşmelerinin sunulmamış olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu sebeplerle şikayete konu ödeme emri tebliğ işleminin iptali ile aşağıda yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Şikayetin KABULÜNE, İİK’nın 58. ve 61. maddeleri gereğince Fethiye İcra Müdürlüğü’nün 2020/… Esas sayılı icra takip dosyasında şikayetçi borçlu Ö..  ‘na gönderilen 07/09/2020 tarihli ödeme emri tebliğ işleminin iptaline,
2-Hükümden bir suretin icra dairesine gönderilmesine,
3-Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
4-Şikayet icra müdürlüğü işleminden kaynaklandığından, yargılama giderlerinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına,
5-Kullanılmayan gider avansının hüküm kesinleştiğinde talebi halinde davacıya iadesine,
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. ../09/2020