T.C.

FETHİYE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

HÜKÜM

ESAS NO : 2013/….

KARAR NO : 2013/….

Fethiye 2. İcra Dairesi : 2013/….

HAKİM :…..

KATİP : …..

DAVACI : M…..

[VEKİLLERİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 Fethiye

DAVALI : A….

[VEKİLİ] : Av. …..

DAVA : İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)

DAVA TARİHİ : 15/01/2013

KARAR TARİHİ : 17/04/2013

GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 24/06/2013

Davacının davalı hakkında açtığı davanın açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP : Davacı vekili 15.01.2013 havale tarihli dava dilekçesinde; Fethiye 2.İcra Dairesinin 2013/…. esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibinin konusunun ilama dayalı nafakanın tahsili olduğunu, nafaka alacağı ticari nitelikte olmadığı için 13,75 oranında ticari temerrüt faizi istenemeyeceğini, nafaka alacağının ticari bir alacak olmadığını, yasal faiz istenebileceğini ve istenebilecek faiz oranının 9 olduğunu belirterek itirazlarının kabulü ile icra emrinde yazılı yıllık 13,75 faiz oranının iptalini, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

CEVAP : Davalıya usulüne uygun olarak davetiye tebliğ edilmiş olup, d avalı vekili 13.02.2013 tarihli cevap dilekçesinde; takip tarihi itibari ile ticari temerrüt faiz oranının 17,75 olduğunu, takip talebinde talep etmiş oldukları 13,75 faiz oranının yasal reeskont faiz oranı olduğunu, takibe konu ilamda nafaka veya birikmiş nafaka alacağına uygulanacak faizin yasal adi kanuni faiz olduğunun belirtilmediğini, takip alacaklısının yasal faiz olan reeskont faizi oranını talep edebileceğini, buna engel hiç bir yasal uygulama olmadığını belirterek davanın reddini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE : Fethiye 2.İcra Müdürlüğünün 2013/…. esas sayılı icra dosyasının incelenmesinde; davalı alacaklı vekili tarafından davacı borçlu aleyhine ……-TL takip miktarı üzerinden Fethiye 1.Asliye (Aile ) Hukuk Mahkemesinin 2010/…. esas,2010/…. karar sayılı ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibi yapıldığı, takibe ilişkin icra emrinin 11/01/2013 tarihinde davacı borçlu vekiline tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

İlama aykırı şekilde faiz istenmesi halinde buna ilişkin şikayet, İ.İ.K.’nun 16/2. maddesi uyarınca herhangi bir süreye tabi değildir.

Takibe konu yapılan Fethiye 1.Asliye (Aile ) Hukuk Mahkemesinin 2010/….. esas,2010/….. karar sayılı kararının hüküm bölümünde; müşterek çocuk için aylık ……-TL iştirak nafakasının davanın kesinleşmesini müteakip her ay davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup, alınan kararda faize ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Takip dayanağı olan ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde, karar tarihinden veya kesinleşme tarihinden itibaren faiz istenebilir. Bu durumda istenebilecek olan faiz, 5335 Sayılı Yasa ile değişik 3095 Sayılı Yasanın 1. maddesinde düzenlenen değişen oranlarda yasal faizdir.

Mahkememizce, takip tarihi olan 10.01.2013 itibariyle yıllık 9 yasal faiz oranının yürürlükte olduğu dikkate alınarak, şikayetin kabulü ile takip tarihinden itibaren asıl alacağa 3095 sayılı yasanın 1. Maddesi uyarınca yıllık 9 ve değişen oranlarda yasal faiz uygulanmasına hükmedilmiştir.

HÜKÜM :

1-Şikayetin kabulü ile Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2013/…. esas sayılı icra dosyasında; takip tarihinden itibaren asıl alacağa 3095 sayılı yasanın 1. Maddesi uyarınca yıllık 9 ve değişen oranlarda yasal faiz uygulanmasına,

2-A.A.Ü.T.gereğince 440,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Hükümden bir suretin icra dairesine gönderilmesine,

4-Peşin harcın mahsubu ile başkaca harç olmasına yer olmadığına,

5-Davacı tarafından yapılan 39,35-TL ilk dava masrafı,40,00-TL tebligat gideri olmak üzere toplam 79,35-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Gider avansının kullanılmayan kısmının hüküm kesinleştiğinde davacı ve davalıya iadesine,

Kesin ( Yargıtay’a temyiz yolu kapalı ) olarak davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen hüküm açıkca okundu.