T.C.
FETHİYE                                                                             TÜRK MİLLETİ ADINA
İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                       GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/..
KARAR NO : 2016/…
İCRA NO : ../  2016/…

HAKİM : …
KATİP : …

DAVACILAR  : 1- …
2- …
DAVALI  : …
VEKİLLERİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN -Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mh 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVA : Takibin Taliki Veya İptali
DAVA TARİHİ : ../02/2016
KARAR TARİHİ : …/03/2016
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacılar vekili …02.2016 havale tarihli dava dilekçesindeki beyanında; … öncelikle takibin tedbiren durdurulmasına, yargılama ile Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2016/147 esas sayılı takibinin iptaline, %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine ve para cezasına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili ….02.2016 havale tarihli cevap dilekçesindeki beyanında; … haksız ve yersiz açılan davanın reddine, iyi niyetli olmayan davacının %20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına ve para cezasına hükmedilmesini, yargılama giderlerinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davaya konu Fethiye … İcra Müdürlüğünün 2016/… esas sayılı icra dosyasının incelenmesinde; alacaklı davalı … Şti. tarafından borçlu davacılar … aleyhine …01.2015 düzenleme, …03.2015 ödeme tarihli …TL’lik senede ilişkin olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibi yapıldığı, ödeme emrinin borçlu davacılara ….01.2016 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
İ.İ.K. m.168/5 uyarınca borca itiraza ilişkin dava, 5 günlük yasal süresi içerisinde açılmıştır.
İ.İ.K.’nun 169/a maddesinde; “İcra mahkemesi hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hakimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir” hükmüne yer verilmiştir.
İİK’nun 169-a/1. maddesi gereğince borçlu, icra mahkemesinde, borcun olmadığını veya itfa yahut imhal edildiğini resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ettiği takdirde itirazın kabulüne karar verilir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, sunulan ödeme belgesinin takip konusu senetten doğan borca ilişkin olarak verildiğinin kabul edilebilmesi için, belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir. Yerleşik Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. (Yargıtay 12. HD. 15.12.2015 T., E:2015/21905 – K.2015/31734, 30.11.2015 T.,  E:2015/18896 – K.2015/29921  vb.)
Somut olayda, borçlular tarafından ödeme belgesi olduğu iddia edilen banka dekontları ve ekstrelerinde takip konusu senede herhangi bir atıf bulunmamaktadır. Alacaklının dayanak senetten  doğan borca karşılık  ödeme yapıldığı yönünde bir kabul beyanı bulunmadığına göre, anılan banka dekontları ile borca itirazın İİK’nun 169/a maddesine göre usulünce ispatlandığı sonucuna varılamaz.
Tüm dosya kapsamına ve açıklanan gerekçelere göre kanıtlanmayan davanın reddine, bununla birlikte borca itiraz ile birlikte icra takibi geçici olarak durdurulmadığı için davalı tarafın inkar tazminatı taleplerinin şartları oluşmadığından reddine karar dair aşağıdaki gibi karar verilmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle
1-Davanın REDDİNE,
2-Davalı tarafın inkar tazminatı talebininde şartları bulunmadığından REDDİNE,
3-Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
4-A.A.Ü.T. gereğince 600 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya  verilmesine,
5-Hükümden bir suretin icra müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,
6-Kullanılmayan gider avansının hüküm kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine
Dair davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı tefhimden itibaren 10 gün içinde Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere verilen  karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
08/03/2016