T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/…..

KARAR NO : 2013/….

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ : FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ

TARİHİ : 29/03/2012

NUMARASI : 2010/….-2012/….

DAVACI : E…..

VEKİLİ : Av. Ahmet Cahit OLGUN

 

DAVALILAR : F…., M…., M…. , HAZİNE

 

DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

KANUN YOLU : TEMYİZ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Kullanım kadastrosu sırasında Ölüdeniz çalışma alanında bulunan …. ada 2 parsel sayılı 2749,38 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, … ada 3 parsel sayılı 1478,10 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ve …. ada 4 parsel sayılı 1436,95 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar beyanlar hanelerine 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarıldıkları, sırasıyla M…., F…. ve M…..’ın kullanımlarında oldukları, 2 parsel üzerinde bulunan ahırın M….’e, 4 parsel üzerinde bulunan evin M….’a ait olduğu şerhi verilerek tarla niteliği ile Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı E…. vekili çekişmeli taşınmazların zilyetliğinde olduğunu belirterek, çekişmeli taşınmazlar üzerinde davacı lehine zilyetlik şerhi verilmesini talep etmiştir.Mahkemece yapılan yargılama sonunda davaların reddine, çekişmeli …. ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespiti gibi Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazların beyanlar hanesindeki zilyetlik şerhlerinin korunmasına, …. ada 4 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespiti gibi Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın kadastro tutanağının beyanlar hanesine “Parselin tamamı Z… kızı M….’ın zilyetliğinde olup, parsel içerisine teknik bilirkişi ……’ın 27.03.2012 tarihli raporuna ekli krokisinde (C) harfi ile gösterilen kısımda E….’e ait 262,29 metrekare yüzölçümündeki 2 katlı ev ve bahçe duvarları taşkın durumdadır” şerhinin yazılmasına karar verilmişhüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin çekişmeli …. ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlara yönelik yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile …. ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki hükmün ONANMASINA,

2- Davacı vekilinin, …. ada 4 parsel sayılı taşınmaza yönelik itirazlarına gelince; 5831 sayılı Yasa ile 3402 sayılı Yasaya eklenen EK 4/1. madde gereğince “6831 sayılı Orman Kanunu’nun 20.06.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2’nci maddesi ile 23.9.1983 tarihli ve 2896 sayılı, 05.06.1986 tarihli ve 3302 sayılı Kanunlarla değişik 2’nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil…” edilir. Kullanım kadastrosuna ilişkin bu düzenleme ile taşınmazın fiili kullanıcısının lehine beyanlar hanesine şerh verilmesi amaçlanmış olup, zilyetliğin haklı sebebe dayanması ve iyiniyet koşul değildirMahkemece bu yön göz ardı edilerek karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi, kabule göre de infaza elverişli olmayan fen bilirkişisi raporu karara esas alınarak infazda kuşku yaratacak biçimde hüküm kurulması isabetsizdir. Davacı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde bulunduğundan kabulü ile çekişmeli …. ada 4 parsel ile ilgili hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının talep halinde davalı tarafa iadesine, 06.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2013/…

KARAR NO: 2013/…

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

MAHKEMESİ : FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ

TARİHİ : ../../2012

NUMARASI : 2010/…-2012/..

DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN: M

KARŞI TARAF : E..

YARGITAY İLAMI TARİH VE NOSU: ../../2013 GÜN ve 2012/…/2013/…

DAVA TÜRÜ: KADASTRO KANUN YOLU : KARAR DÜZELTME

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi M… tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Kanun’un 442. maddesi uyarınca 219.00 TL para cezasının düzeltme isteminde bulunandan alınmasına, karar düzeltme harcı peşin yatırıldığından red harcı alınmasına yer olmadığına, 16.12.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.