T.C. YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/…

KARAR NO: 2015/..

Y A R G I T A Y            İ L A M I

MAHKEMESİ: Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: ../02/2013

NUMARASI: 2009/..-2013/..

DAVACI: …

VEKİLİ AV…

DAVALI: … ŞİRKETİ ADINA 

VEKİLİ AVUKAT AHMET CAHİT OLGUN -AVUKAT OSMAN ALPER OLGUN

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek davalıdan kıdem-ihbar tazminatı ile sair işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir. Davalı vekili, iş sözleşmesinin bir başka işçiyle kavga ettiği ve olayda daha ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, davacının diğer çalışana sataşmasının söz konusu olmadığı, kendini savunma amaçlı hareket ettiği, feshin haksız olduğu gerekçesiyle ve bilirkişi raporundaki hesaplamalar doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2-Taraflar arasında, davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeple feshedilip feshedilmediği tartışmalıdır.

 

Somut olayda dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle davacı ile kavgaya karışan dava dışı işçinin olaya dair yazılı savunmalarından, davacının kavganın ortaya çıkmasında daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, davada dinlenen şahit beyanlarına göre davacı ile dava dışı işçi eşit kusurlu kabul edilseler dahi, dava dışı işçinin de iş sözleşmesi feshedildiğinden işverenin eşit işlem borcuna aykırı bir davranışı bulunmamaktadır. Hal böyle olmakla, davacının iş sözleşmesi işveren tarafından haklı sebeple feshedildiğinden kıdem-ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle kabulüne karar verilmesi isabetli görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir. 

 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 20.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi