T.C.

YARGITAY

… Ceza Dairesi

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

YARGITAY İLAMI

 

Esas No                                   :2015/….

Karar No                                 :2015/….

Tebliğname No           :..-2013/….

 

İNCELENEN KARARI:

MAKHEMESİ                                         : Fethiye(Kapatılan) .. Sulh Ceza Mahkemesi

TARİHİ                                                         :../09/2013

NUMARASI                                                    :2013/…E. ve 2013/…K.

SANIK                                                          :….

KATILAN                                                      :…

SUÇ                                                            :Hakaret

SUÇ TARİHİ                                                   :../03/2013

HÜKÜM                                                                 :Beraat

TEMYİZ EDEN                                       :Katılan

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE :Onama

 

                                                                  KARAR

         Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede: başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Tanıklar …, …, ve … kovuşturma evresinde ayrıntılı ifadeleri alınmadan ve tü tanıkların anlatımları yöntemince tartışılıp reddedilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine ../10/2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.