T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/…..

KARAR NO : 2013/…..

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ

TARİHİ : 23/03/2012

NUMARASI : ……

DAVACI : ……… A.Ş.

DAVALI LAR : Ali  ……..,  HAZİNE

DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

KANUN YOLU : TEMYİZ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Kullanım kadastrosu sırasında Ölüdeniz çalışma alanında bulunan …. ada 2 parsel sayılı 1839,19 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, beyanlar hanesine 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarıldığı ve Ali ….. tarafından kullanıldığı ve üzerindeki binaların kendisine ait olduğu şerhi verilerek tarla niteliği ile, …. ada 3 parsel sayılı 220,28 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, beyanlar hanesine 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarıldığı şerhi verilerek çalılık niteliği ile Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı şirket vekiliçekişmeli taşınmazların, davacı …… Aş.’nin zilyetliğinde olduğunu belirterek, çekişmeli taşınmazlar üzerinde davacı şirket lehine zilyetlik şerhi verilmesini talep etmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda dava konusu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Beldesi ….. ada 3 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki davanın reddine, …. ada 2 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki davanın kısmen kabulüne, ….ada 2 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile; teknik bilirkişi …..’ın 14.12.2011 havale tarihli raporunda EK:6’daki ölçü krokisinde gösterdiği üzere; krokide (A) harfi ile gösterilen eylemli orman niteliğindeki 155,18 metrekare yüzölçümündeki kısmın orman vasfı ile …. ada 2 parsel numarası verilerek kadastro tespiti gibi Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın tutanağının beyanlar hanesine zilyetlik şerhi yazılmamasına, krokide (B) harfi ile gösterilen 1.684,01 metrekare yüzölçümündeki kısmın tarla-bina ve müştemilatı vasfı ile …. ada ve izleyen son parsel numarası verilerek kadastro tespiti gibi Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın tutanağının beyanlar hanesine “Bu taşınmaz ….. A.Ş. ile Ali …..’un birlikte kullanımındadır ve taşınmaz içindeki binalar …… A.Ş.ne aittir” şerhinin yazılmasına, ….. ada 3 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin nitelik hanesinin iptali ile; eylemli orman niteliğinde olan taşınmazın kullanıcısı olmaksızın 220,28 metrekare yüzölçümü ve orman niteliği ile …. ada 3 parsel numarası verilerek kadastro tespiti gibi Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tescilinetaşınmazın tutanağının beyanlar hanesine zilyetlik şerhi yazılmamasına karar verilmiş; hüküm, davacı şirket vekili, davalı Ali …. vekili ve davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre çekişmeli …. ada 2 parsel sayılı taşınmazın teknik bilirkişiler tarafından düzenlenen haritalı raporunda (A) harfi ile gösterilen bölüm yönünden yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile …. ada 2 parsel sayılı taşınmazın (A) harfi ile gösterilen bölümü hakkındaki hükmün ONANMASINA,

2- a) Çekişmeli …. ada 2 parsel sayılı taşınmazın (B) harfi ile gösterilen bölümü ile ilgili olarak; dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

  1. b) Davalı Ali ……vekili ile davacı ….. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarına gelince; ….. ada 2 parsel sayılı taşınmazda Ali ….’un fiili kullanımı bulunmadığı gibi, adı geçen tarafından dosyaya ibraz edilen kira sözleşmesi içeriğinden de davalının iddiasının aksine kira sözleşmesine, davaya konu parselin dahil olmadığı belirlenmiştir. Bu durumda davalı tarafından, taşınmazda davacı şirketin sürdürdüğü zilyetliğin kendisine fer’an (kiracı sıfatı ile) olduğu kanıtlanamadığıve tüm dosya kapsamından taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatların davalı şirket tarafından yaptırıldığı anlaşıldığına göre,taşınmazın tamamının davacı şirket kullanımında olduğuna karar verilmesi gerekirken, eşit paylarla davacı şirket ve davalı Ali …..’un zilyet olduğu yönünde karar verilmesi isabetsiz olup, davacı ….. A.Ş. vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA,

3- Çekişmeli …. ada 3 parsel sayılı taşınmazla ilgili hükme yönelik, davacı şirketin temyiz itirazlarına gelince; mahkemece taşınmazın eylemli orman niteliğinde olduğu gerekçesi ile davacının talebinin reddine karar verilmiş ise de, yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya yeterli değildir. ……… Hal böyle olunca; dosyadaki raporlar, fotoğraflar ve CD görüntüleri ile mahkemece varılan sonuç arasında çelişki bulunmaktadır. Mahkemece, oluşan çelişki giderilmeden karar verilmesi isabetsizdir. Hal böyle olunca, mahallinde 3 kişilik orman bilirkişi kurulu ve fen bilirkişisi ile yeniden keşif yapılarak, ………, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuca göre; bir karar verilmelidir.Mahkemece bu hususlar göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davacı şirketin temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile çekişmeli ….. ada 3 parsel ile ilgili hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edenlere iadesine, 06.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO: 2013/…

KARAR NO: 2013/….           Y A R G I T A Y        I L A M I

 

MAHKEMESI: FETHIYE KADASTRO MAHKEMESI

TARIHI: 23/03/2012

NUMARASI: 2010/…-2012/…

DÜZELTME ISTEMINDE BULUNAN: A…

KARSI TARAF : ….. A.S.

YARGITAY ILAMI TARIH VE NOSU: 06/02/2013 GÜN VE 2012/…. – 2013/….

DAVA TÜRÜ: KULLANIM KADASTROSU

KANUN YOLU: KARAR DÜZELTME

 

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ve bozulmasına

iliskin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi A….esinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu GEREGI

GÖRÜSÜLDÜ:

Dosya içerigine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen

gerektirici sebeplere göre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesinde sayılan

nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteginin REDDINE, aynı Kanun’un

  1. maddesi uyarınca 219.00 TL para cezasının düzeltme isteminde bulunandan alınmasına,

karar düzeltme harcı pesin yatırıldıgından red harcı alınmasına yer olmadıgına, 26.12.2013

gününde oybirligi ile kararverildi.