TC

YARGITAY

  1. Ceza Dairesi

 

 

                                               TÜRK MİLLETİ ADINA

                                              Y A R G I T A Y  İ L A M I

 

Esas No                       :2013/……

Karar No                      :2014/…..

Tebliğname  No           :………………

 

İNCELENEN KARARIN:

MAHKEMESİ               : Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ                         : ../05/2013

NUMARASI                  : 2012/….(E) ve 2013/…(K)

SUÇ                            : 6136 sayılı Yasaya aykırılık

HÜKÜM                       : Hükümlülük ve müsadere

 

                        Gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- Sanığın suça konu tabancayı taşıdığının anlaşılması karşısında, eyleminin 6136 sayılı Yasanın 13/1 madde ve fıkrasına uyduğu gözetilmeden, yazılı şekilde aynı yasanın 13/3 madde ve fıkrası uyarınca hüküm kurulması,

2- Sanığın adli sicil kaydındaki mahkumiyetinin silinme koşullarının oluştuğu dikkate alındığında, sanık hakkında hükümden önce yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi ve bu maddenin6. fıkrasına 25.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen cümle gözetilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

 

Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5230 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. ve 326/son maddeleri uyarınca kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla(BOZULMASINA), 27.02.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.