YARGITAY
… HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2014/…
KARAR NO : 2015/….
Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : FETHİYE … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : …/02/2014
NUMARASI : 2009/…-2014/…
DAVACILAR : ..
DAVALILAR : …

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

Davacı vekili dilekçesinde müvekkili ile davalı ve dava dışı …’ın …’a ait …isimli apart oteli işletmek için ortaklık kurduklarını, …/05/2003 tarihinde davalı  … adına vergi kaydı açıldığını, …isimli işyerinde 10 adet apart, içkili – pide fırınlı restoran ve eklentilerinin mevcut olduğunu, apartın işletmeye hazır halde …’dan kiraladıklarını, davalının vergi kaydının üzerine olmasının ve sürekli işyerinde bulunmasının avantajı ile diğer ortaklara hesap vermediğini, 100.000,00 TL’nin üzerinde bir alacağı olmasına rağmen müvekkiline hiçbir ödemenin yapılmadığını, davalının ../05/2005 tarihine kadar aynı yerde, sonrasında da farklı yerlerde ortak işletmeyi devam ettirdiğini, ..ın yanında park halinde bulunan bir aracın yanarak zarar gördüğünü, araç zararının ödeyen sigorta şirketinin apart ortakları adına … Asliye.. . Ticaret Mahkemesinde açtığı rücuen tazminat davasının kabul edildiğini,  mahkeme kararına dayanarak .. .. İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas ile icra takibi başlatıldığını, müvekkilinin taşınmazına haciz konulduğunu ve satışa çıkarıldığını, müvekkilinin de satışı durdurabilmek için icra dosyasına parayı ödemek zorunda kaldığını, işyeri kazancından pay alamadığı gibi meydana gelen yangında kusuru yokken tazminat ödemek zorunda kaldığını, müvekkiline de bugüne kadar ortaklık payı ödenmediğini de ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000,00 TL’nın ../03/2003 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davanın kabulü ile, 10.000 TL’nin dava tarihi …04.2009 tarihinden 22.553.18 TL’nin ıslah tarihi olan …01.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Bilindiği üzere, bir davada maddi olguları ileri sürüp kanıtlamak taraflara, buna uygun olarak da uygulanacak yasa maddelerini bulmak, olayın hukuki nitelendirmesini yapmak ve uygulamak görevi hâkime aittir (HMK m. 33, HUMK. m. 76).
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; taraflar ile dava dışı Metin Bayram arasında Türk Borçlar Kanunu’nun 620 (BK’nun 520) ve devamı maddelerinde düzenlenen bir adi ortaklık ilişkisinin kurulduğu,  anlaşılmaktadır.
Davacı iş bu davada, taraflar arasında ortak olarak işletilen apart otelinin kazancından  payını almadığını, ortaklık adına açılan dava sonucunda ortaklığın borcunu ödediğini ileri sürerek talepte bulunduğuna göre, bu talebinin ortaklığın fesih ve tasfiyesini de kapsadığının kabulü gerekir.
Türk Borçlar Kanunu’nun 642 vd. maddelerinde düzenlenen tasfiye; ortaklığın bütün malvarlığının belirlenip, ortakların birbirleri ile alacak verecek ve ortaklıktan doğan tüm ilişkilerinin kesilmesi yoluyla ortaklığın sonlandırılması, malların paylaşılması ya da satış yoluyla elden çıkarılmasıdır.
Şu durumda, adi ortakların tümünü ilgilendiren böyle bir davada, dava dışı ortak Metin Bayram’ın da davada taraf olarak yer alması zorunludur. Nitekim, Türk Borçlar Kanunu’nun 644/1. maddesinde de ortaklığın sona ermesi halinde tasfiyenin, yönetici olmayan ortaklarda dahil olmak üzere, bütün ortakların elbirliği ile yapılması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Hal böyle olunca; mahkemece, dava dışı ortak …’ın da davaya dahil edilmesi için davacı tarafa mehil verilerek taraf teşkilinin sağlanması ve bundan sonra davanın esasına girilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 17.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.