T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No: 2015/…

Karar No: 2015/….

Tebliğname No: 15 – 2013/….

İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ: 19/../2013

NUMARASI: 2012/.. (E) ve 2013/.. (K)

SANIKLAR: M.K, S.K, Z.M, N.N

SUÇ: Dolandırıcılık

HÜKÜM: Beraat

TEMYİZ EDEN: Katılan vekili

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Katılanın, sanıkların murisi olan E.k’ a daha önce aralarında gerçekleşen bir hukuki ilişki sebebi suça konu senedi imzalayıp üzeri boş olarak teslim ettiği,E.k’ın teslim aldığı bu senet sebebiyle Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/.. Esas sayılı dosyasında hakkında atılı bulunan tefecilik suçundan yargılandığı, yargılama sürecinde E..k’ın vefat etmesi üzerine hakkında Düşme kararı verildiği, 09/05/2005 tarihinde E.k’ ın evinde yapılan arama neticesinde ele geçirilen ve adli emanetin 2005/.. sırasında kayıtlı üzerinde yalnızca katılanın imzası bulunan bu boş senet hakkında mahkemece senedin sahiplerine iadesi yönünde hüküm kurulduğu, 29/09/2010 tarihinde sanık S.k’ın bu boş senedi adli emanetin 2005/.. sırasından teslim alıp diğer sanıklar ile birlikte gerçeğe aykırı bir şekilde doldurarak katılan aleyhine Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 2011/.. takip sayılı dosya üzerinden icraya koyduklarının iddia olunması karşısında, eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-d maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin  delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu nedenle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.