T.C.
YARGITAY
16. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2016/…
KARAR NO : 2017/… Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ : FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ
TARİHİ : …/01/2015
NUMARASI : 2014/..-2015/..
DAVACI : … A.Ş.
DAVALILAR : HAZİNE, …
DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU
KANUN YOLU : TEMYİZ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen 09.02.2016  gün ve saatte temyiz eden Hazine vekili Avukat …, ..vekili Avukat .. ile aleyhine temyiz istenilen … A.Ş. vekili Avukat Osman Alper Olgun geldiler. Gelenlerin yüzlerine karşı duruşmaya başlandı. Tarafların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmanın bittiği bildirilip, süresinde yapılan inceleme sonucu verilen geri çevirme kararı ile istenilen belgeler de getirtilip dosyasına konulduktan sonra yeniden inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Yargıtay bozma ilamında özetle “temyize konu 509 ada 2 parselin bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen bölümü yönünden davanın kabulüne ve tamamının davacı şirket kullanımında olduğuna ilişkin karar verilmesi” gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda temyize konu 509 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 14.12.2011 havale tarihli teknik bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen 1.684,01 metrekare yüzölçümündeki bölümünün ifraz edilerek tarla-bina ve müştemilatı vasfıyla beyanlar hanesine “taşınmaz 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılmıştır, taşınmaz … A.Ş. kullanımındadır” şerhi verilerek Hazine adına tapuya tesciline, (A) harfi ile gösterilen bölüm yönünden önceki hüküm onanarak kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalılar Hazine ile .. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine ve mahkemece uyulan bozma kararı  gereğince  hüküm verilmiş olmasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, Yargıtay duruşması için belirlenen  1.350,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak, duruşmada kendisini vekil ile temsil ettiren davacı tarafa verilmesine,
Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına,  10.02.2017  gününde oybirliği ile karar verildi.