T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/…
KARAR NO : 2015/…
Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ : Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : ../11/2013
NUMARASI : 2010/..-2013/…
DAVACILAR : 1-..
2-..
3-… ADLARINA VEKİLLERİ
AVUKAT …

DAVALI : … A.Ş.
ADINA VEKİLİ AVUKAT AHMET CAHİT OLGUN

DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y     K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, murisin davalı işyerinde çalışırken vefat ettiğini, ölümünden önce tazminatlarının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Uyuşmazlık iş sözleşmesinin işveren tarafından feshinin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Mahkemece iş sözleşmesinin davalı işverence haklı sebep olmaksızın feshedildiği sonucuna varılmış ise de dosya kapsamı ve tanık beyanlarından davacıların murisinin, iş sözleşmesi rahatsız olduğu askı döneminde ölüm sebebiyle sona erdiği anlaşılmıştır. İşçinin ölümü durumunda davacılar kıdem tazminatına hak kazansa da ihbar tazminatına hak kazanamaz. Bu sebeple mahkemece ihbar tazminatının reddi yerine  kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.11.2015  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.