T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No: 2014/…
Karar No: 2014/…
Tebliğname No: 6 – 2013/…
İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ: …/../2013
NUMARASI: 2013/… (E) ve 2013/… (K)
SANIK: S…
SUÇ: Hırsızlık
HÜKÜM: Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN: Sanık müdafii
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak; 1-Suç tarihinde, güneşin saat 18:20’de batması, sanığın da 21.03.2013 tarihli sorguda alınan ifadesinde, olayın saat 20:00-21:00 arasında olduğunu beyan etmesi karşısında, suçun TCK’nın 6/1-e. maddesi tanımlaması uyarınca gece sayılan zaman diliminde işlendiği değerlendirilmekle sanık hakkında TCK’nın 143. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-Sanığın, kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı sırada temyize gelmeyen suça sürüklenen çocuk B… ile birlikte müştekinin evinden çaldıkları küpeyi sattığı ve hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan beraat kararı verilen sanık N…’in işyerinin bulunduğu yeri kolluk kuvvetlerine göstererek, üzerinden çıkan 250 TL parayı da kuyumcuya sattığı altınlar karşılığında aldığını beyan etmesi üzerine, 250 TL’nin emanete alındığı ve mahkemece sanık N…’e iadesine karar verildiği, müştekinin 25.04.2013 tarihli celsede alınan beyanına göre de, çalınan 250 TL dışında ziynet eşyalarının tamamının iade edildiğinin anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 168/4. maddesi gereğince müştekiye kısmi iade nedeniyle ceza indirimine rıza gösterip göstermeyeceğinin sorularak temyize gelen sanık S… ile hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyet kararı verilen ancak temyize gelmeyen suça sürüklenen çocuk B…’nun, sanık S…’ın yerini göstermek suretiyle yakalanmasını sağladığı da gözetilerek, hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık S… müdafiinin temyiz istemi bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma kararının hırsızlık suçundan dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 CMUK’un 325. maddesi uyarınca temyiz talebinde bulunmayan suça sürüklenen çocuk B…’ya SİRAYETİNE ve 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca sonuç ceza bakımından kazanılmış hakkın gözetilmesine, 25.11.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.