T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO: 2013/….

KARAR NO: 2014/……

 

Y A R G I T A Y I L A M I

 

MAHKEMESI: Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARIHI: ../../2013

NUMARASI: 2012/…-2013/…

DAVACI: …

DAVALI: …. A.S. vekili Avukat Ahmet Cahit Olgun

 

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konusulup düsünüldü.

KARAR

Davacı, dava dısı Ü…’ın vekilligini üstlenerek davalı aleyhine Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/… esas sayılı dava dosyası, Fethiye 2. Icra Müdürlügünün

2009/… esas sayılı icra takip dosyası ve Fethiye Icra Hukuk Mahkemesinin 2010/… esas sayılı dosyasına konu dava ve icra takiplerini yaptıgını, ancak davalı ile müvekkilinin sulh olması nedeniyle Avukatlık Kanununun 165. maddeye göre akdi ve yasal vekalet ücretlerinden davalının da sorumlu oldugunu, akdi ve yasal vekalet ücretinin tahsili amacıyla davalı aleyhine icra takibi yaptıgını, davalı tarafından icra takibine itiraz edilmesi üzerine takibin durdugunu ileri sürerek icra takibine vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmistir.

 

Davalı, davacı ile yapılan vekalet sözlesmesinin tarafı olan dava dısı Ü… tarafından icra takibine itiraz edilmedigi halde alacagını tahsil imkanı varken kendilerine aleyhine bu itirazın iptali davasını açmakla iyiniyetli olmadıgını, davacının müvekkili ile sulh olunan miktarın 5.500  TL oldugunu ve ancak yasal vekalet ücretinden sorumlu tutulabileceklerini savunmustur.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmis, hüküm davalı tarafından temyiz edilmistir.

 

Davacının, Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin

2006/… esas sayılı dava dosyası, Fethiye 2. Icra Müdürlügünün 2009/… esas sayılı icra takip dosyası ve Fethiye Icra Hukuk Mahkemesinin 2010/… esas sayılı dosyasında dava dısı müvekkili Ü…’ı vekil olarak temsil ettigi, yargılama devam ederken, davalı ile dava dısı davacının müvekkili olan tarafların anlasarak sulh sözlesmesi yaptıkları, bu sulh sözlesmesine dayalı olarak Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/… esas sayılı dosyasının temyiz sonucu onansa dahi takip edilmeyeceginin kararlastırıldıgı, icra takip dosyasından feragat edildigi, icra hukuk mahkemesinde devam eden dosyanın bu anlasma nedeniyle konusuz kaldıgı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadıgına karar verildigi,ancak bu takip ve davalar nedeniyle davacıya vekalet ücretinin ödenmedigi ve yazılı bir ücret sözlesmesinin bulunmadıgı anlasılmaktadır.

 

Avukatlık Kanununun 164.maddesinde “taraflar arasında yazılı bir ücret sözlesmesi bulunmadıgı hallerde degeri para ile ölçülebilen dava ve islerde asgari ücret tarifeleri altında kalmamak kosulu ile ücret itirazlarını incelemeye yetkili mercii tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emegine göre ilamın kesinlestigi tarihteki müddeabihin degerinin %10 u ile %20 si arasında bir miktarın avukatlık ücreti olarak belirlenecegi” Avukatlık Yasasının 165.maddesinde ise, “sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlasma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan islerde her iki taraf, avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata karsı müteselsilen sorumludurlar.” Hükümleri mevcut olup, dava sulh ile sonuçlandıgında, avukat müvekkilinden aralarındaki ücret sözlesmesinde kararlastırılan miktarı isteyebilecegi gibi davada sulh olunan miktara göre karsı tarafa yükletilen vekalet ücretini de isteyebilir. (Bkz. HGK.’nun 16.2.1994 T. 1993/13-810 E., 1994/60 K. sayılı kararı) Müteselsil sorumluluk geregince aynı sorumluluk, müvekkille sulh olan karsı taraf için de geçerlidir. Avukatla müvekkili arasında ücret sözlesmesi bulunmaması (veya sözlesmenin geçersiz olması) halinde ise, müvekkilin ve müvekkille sulh anlasması yapan hasmın, sulh olunan miktar üzerinden, Avukatlık Kanununun 164/son maddesinde düzenlenen (hasma tahmili gereken) vekalet ücretinden) ve Avukatlık Kanununun 164/4. maddesinde düzenlenen (müvekkilin avukata ödemesi gereken) vekalet ücretinden müteselsilen sorumlu olduklarının kabulü gerekir.

 

Somut uyusmazlık itibariyle,davacının vekil olarak takip ettigi davalar ve icra takibi, davacının müvekkili Ü… ile davalı arasında düzenlenen 30.12.2010 tarihli “Sulh akdi karsılıklı ibraname”baslıklı sulh protokole göre sonuçlandırılarak tarafların 5.500 TL alacak üzerinden sulh anlasması yaptıkları anlasılmaktadır. Davacı sulh anlasması ile müvekkiline kazandırılan miktar üzerinden hem Avukatlık Kanunun 164/4. maddesinde yer alan akdi vekalet ücretlerini, hemdeaynı Kanunun 164/son maddesinde yer alan yargılama giderlerinden olan “karsı taraf vekalet ücretlerini” talep etme hakkına sahip oldugunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca mahkemecevekalet ücretine konu Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/… esas sayılı davadosyası, Fethiye 2. Icra Müdürlügünün 2009/… esas sayılı icra takip dosyasının tarafları arasındakisulh anlasması ile davacının müvekkiline kazandırılan miktar 5.500 TL oldugu gözetilerek bu miktar üzerinden her iki dosyada da ayrı ayrı olmak üzere; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre nispihesaplanacak ücretin altında olmamak üzere Avukatlık Kanununun 164.maddesine göre %10’u ile% 20 arasında bir miktarın akdi vekalet ücreti olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre yapılacak hesaplamaya göre karsı yasal vekalet ücretinin hesaplanması,diger Fethiye Icra Hukuk Mahkemesinin 2010/… esas sayılı dosyasında ise akdi ve karsı yasal vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinegöre maktu olarak hesaplanması  gerekirken, aksine düsüncelerle yazılı sekilde karar verilmis olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz edilen hükmün, temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, pesin alınan harcın istek halinde iadesine, 24.02.2014 gününde oybirligiyle karar verildi.