T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO : 2016/…
KARAR NO : 2016/…

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Fethiye İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :../01/2016
NUMARASI : 2014/..-2016/..
DAVACILAR : Borçlular :…
DAVALI : Alacaklı : …

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Semiha Uyar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından üç adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçluların İİK’nun 168/4. maddesinde öngörülen yasal sürede icra mahkemesine yaptıkları başvuruda, imzaya itiraz ettikleri, mahkemece bozmadan sonra  üç kişilik bilirkişi heyetince düzenlenen 06.03.2015 havale tarihli rapor esas alınarak imza itirazlarının reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Mahkemece, Dairemizin bozma ilamından sonra imza incelemesi konusunda dosyanın üç kişilik bilirkişi heyetine gönderildiği, bilirkişiler tarafından düzenlenen  06.03.2015 havale tarihli raporda, imzaların değerlendirildiği; “imzalar arasında başlangıç hareketi, yön, oranlar ve motor hareketi bakımından benzerliklere rastlandığı”nın bildirildiği, imzaların borçlulara ait olup  olmadığı hususunda net bir görüş bildirilmediği anlaşılmıştır. Mahkemece, bu rapor hükme esas alınarak itirazların reddine karar verilmiş ise de, kesin kanaat bildirmeyen mevcut rapora göre sonuca gidilemez.
Bu durumda, mahkemece bozma ilamı doğrultusunda  yeniden uzman bilirkişilerden oluşturulacak kuruldan kesin kanaat içerir rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.