T.C.
FETHİYE
AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2014/…Esas
KARAR NO : 2015/…

HAKİM : ….
KATİP : …

DAVACILAR  : 1- …
2- ..
VEKİLİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI  : …
VEKİLLERİ : Av. ..
Av. …
DAVA : Nafaka (Yardım Nafakası)
DAVA TARİHİ : 09/../2014
KARAR TARİHİ : 20/../2015
KARAR TARİHİ : 30/../2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Nafaka (Yardım Nafakası) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacılar vekili mahkememize sunmuş olduğu 09/09/2014 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacıların annesi ile babası arasında Fethiye Aile Mahkemesi’nin 2014/… Esas sayılı dosyasında görülen boşanma davası olduğunu, davacıların annesi boşanma dosyasında davacıları tanık delil listesinde gösterince davalının davacılara yaptığı mali desteği çektiğini, davalının boşanma davası açılana kadar davacıların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını, şimdi ise davacı …’nın yurt aylığı davalı tarafından yatırılmadığı için davacı …’nın yurt ile ilişiğinin kesilmek üzere olduğunu, davacı .. için peşin yatırılan dershane ücreti davalı tarafından geri çekildiği için davacı ..’ın kaydının dershaneden silindiğini,  davacılardan …’nın … Üniversitesi … Fakültesinde burslu olarak öğrenim gördüğünü, 4. Sınıf öğrencisi olduğunu, müvekkilinin ¸babasından gelecek maddi destekten başka hiçbir maddi desteğinin olmadığını, davacılardan ..’ın ise Fethiye … Lisesi 4. Sınıf öğrencisi olduğunu, üniversite sınavına hazırlanması gereken bir dönemde davalı tarafça dershaneye peşin olarak yatırılan ücret geri çekildiğinden davacının sahipsiz bırakılarak muhtaç hale getirildiğini, davacıların davalı babalarından eğitimlerini  tamamlamaları  ve insanca yaşayabilmek için destek talebinde bulunduklarını, ancak bu talepleri geri çevrilince Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi olduklarını, davacıların annelerinin Fethiye Aile Mahkemesinde açılmış olan 2014/… Esas sayılı davada takdir edilen 400. TL tedbir nafakası ile geçimini kıt kanaat sağlamaya çalıştığından davacılara destek olmasının mümkün olmadığını, davacıların derslerini takip etmeleri ve ders çalışmaları gerektiğinden iş bulup para kazanmalarının mümkün olmadığını, davalının maddi durumunun bu masrafları ödemeye müsait olduğunu  tüm bu nedenlerle; Adli müzaharet talebinin kabulünü, davalının tapuda kayıtlı taşınmazları adına ihtiyati tedbir konulmasını, dava sonuçlanıncaya kadar, dava tarihinden itibaren müvekkillerinin her biri için uygun görülecek aylık yardım nafakasının davalıdan tahsiline, davacı … için eğitimini tamamlayana kadarki 9 aylık döneme ilişkin olarak aylık 1.854 TL yardım nafakasının tahsilini, bu yardım nafakasının eğitimini tamamlayacağı 9 aylık dönem sonrası 2015 yılı Haziran ayından itibaren bir iş bulup çalışmaya başlayıncaya veya evleninceye kadar aylık 1.000 TL olarak devamına ve 1.000 TL yardım nafakasının artış oranının mahkemece takdirine, davacı … için eğitimini tamamlayana kadarki 9 aylık döneme ilişkin olarak aylık 1.015 TL yardım nafakasının tahsiline, bu yardım nafakasının eğitimin tamamlayacağı 9 aylık dönem sonrası 2015 yılı haziran ayından itibaren gerek üniversite sınava ücretleri, gerekse asgari şartlarda inşaca yaşaması için gerekli olan para dikkate alınarak üniversite tahsilini bitimine kadar aylık 1.500 TL olarak devamına ve 1.500 TL yardım nafakasının artış oranının mahkemece takdirine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı mahkememize sunmuş olduğu 25/../2014 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; …, tüm bu nedenlerle davanın reddini talep etmiştir.

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu 17/09/2014 havale tarihli ıslah dilekçesi ile; Müvekkillerinden .. için aylık 1.800 TL yardım nafakasının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının tespiti için yapılan araştırma sonucunda; Davacı …’ın öğrenci olup hiçbir gelirinin olmadığı, adına kayıtlı mal varlığının bulunmadığı, davalı …’ın  ise şahsın bir süre kahve işlettiği daha sonra işlerinin iyi gitmemesi sebebiyle iş yerini kapattığı, adına kayıtlı gayrimenkul olup-olmadığının bilinmediği, adına kayıtlı Honda marka bir motorsiklet bulunduğu anlaşılmıştır.
Davacının delil olarak bildirdiği öğrenci  kayıtlarının celbi için yazılan yazılara cevap verildiği, davacılardan ..’ın 10.06.2015 tarihinde .. Üniversitesi … Fakültesinden mezun olduğu, 04….2015 tarihinde … stajının başladığı ve 04…..2016 tarihinde stajını tamamlayacağı, davacılardan ..’ın ise … Üniversitesi … Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu anlaşılmıştır.

Davacı ve davalı iddiaları doğrultusunda davacıların annesinin ve davalının hem kendisinin hem de ailesinin malvarlığı bulunup-bulunmadığının tespiti için ilgili Tapu Müdürlüklerine yazı yazılmış, davalının adına kayıtlı ev dışında gayrimenkulü bulunmadığı, davacıların annesine miras yolu ile kalan herhangi bir taşınmaz bulunmadığı anlaşılmıştır.
Mahkememizce taraf tanıkları dinlenilmiş, davacı tanıklarından Tanık … “….” şeklinde,

Tanık …”…” şeklinde,

Davalı tanıklarından Tanık ..” ….” şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Yapılan yargılama ,toplanan deliller ,taraf ve tanık beyanları hep birlikte değerlendirildiğinde ;davacıların davalının çocukları olduğu, davalı ile davacıların annesi arasında boşanma davası bulunduğu, boşanma davası açıldıktan sonra davalının maddi olarak çocuklarına yardım etmediğinin tanık beyanları ile sabit olduğu, her ne kadar davalı kalp rahatsızlığı geçirdiğini ve işyerini kapattığı için gelirinin olmadığını, arkadaşının yanında annesi ve kardeşinin desteği ile yaşamını devam ettirdiğini ileri sürmüş buna dair  kardeşini tanık olarak dinletmiş ise de  dosya arasında bulunan … Hastanesi ve … Hastanesi raporlarına göre davalının kalp rahatsızlığını 2011 yılında geçirdiği, buna rağmen davalının davacı kızını özel üniversite’de okutmaya devam ettiği, diğer davacı oğlunun ise Lise Öğrenim hayatını sürdürdüğü, davalının hiç çalışmadığı, kendi geliri olmadığı halde sadece annesinin ve kardeşinin yardımları ile çok uzun bir zaman boyunca hem kendi ailesinin geçimini hem de davacı çocuklarının eğitim masraflarını düzenli ve eksiksiz sürdürmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, davalının ve tanık beyanlarının samimi olmadığı, geliri olmadığı için değil boşanma davasında yaşanan olaylar ve süreç nedeniyle nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediği, davacıların annesinin ev hanımı olduğu, 400 TL tedbir nafakası dışından bir gelirinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

TMK 327. maddesi ”Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana baba tarafından karşılanır.” 328/2. Maddesi ise” çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.’ ‘hükmünü içermektedir. Nafakanın hem kanuni hem de ahlaki bir vazife olduğu, davalının eğitim hayatları devam ettiği sürece davacılara gücü oranında   bakmakla yükümlü olduğu, davacılardan …’ın dava tarihi itibarı ile Lise son sınıf öğrencisi olduğu yargılama devam ettiği sırada ise üniversite sınavını kazanarak .. Üniversitesi … Bölümü öğrencisi olduğu anlaşıldığından davalının ve günün ekonomik koşulları ile davacının yapmak zorunda olduğu zorunlu asgari giderler  dikkate alınarak tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla dava tarihinden lise hayatının sona erdiği tarihe kadar dokuz ay için aylık 400 TL, bu tarihten sonra ise eğitim hayatı tamamlanıncaya kadar  aylık  600 TL ,davacı …’nın dava tarihinde Üniversite son sınıf öğrenci olduğu, yargılama devam ettiği sırada mezun olarak .. stajına devam ettiği , … stajının da eğitim hayatının devamı olduğu, staj tamamlanmaksızın mesleğe başlama imkanı bulunmadığı, staj süresince … Kanunu gereğince gelir elde etmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından   davalının ve günün ekonomik koşulları ile davacının yapmak zorunda olduğu zorunlu asgari giderler  dikkate alınarak tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla dava tarihinden başlamak üzere stajını tamamlayacağı tarihe kadar  aylık 600 TL nafakanın davalıdan alınarak davacılara ödenmesine,davacı … için iş buluncaya kadar nafakanın devamına dair talebin kanunla belirlenen  nafaka yükümlülüğü sınırları içinde bulunmadığı anlaşıldığından reddine, her iki davacı için  nafaka artış oranının ve fazlaya ilişkin taleplerin afaki olması ve annenin de bakım sorumluluğuna gücü oranında katlanma yükümlülüğü dikkate alınarak reddine dair aşağıda yazılı şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE ;
a-Davacı … için  tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile  dava tarihinden başlamak üzere … stajını tamamlayıncaya kadar aylık 600,00 TL yardım nafakasının davalıdan alınarak davacı …’a ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin ve nafakaya artış uygulanması talebinin  reddine,
b-Davacı …. için tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile  dava tarihinden başlamak üzere devam eden  9 ay için aylık 400,00 TL, Liseden mezun olduğu tarihten başlamak üzere  üniversite eğitim hayatı sona erinceye kadar aylık 600,00 TL yardım nafakasının davalıdan alınarak davacı  ….’a ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin ve nafakaya artış uygulanması talebinin reddine,
2-Davacı ….. yararına takdir edilen 9 ay için aylık 400,00 TL nafaka yönünden alınması gerekli olan 40,96 TL karar ilam harcı ile her iki davacı yararına hükmedilen yardım nafakası yönünden alınması gerekli olan 163,87 TL karar ilam harcı olmak üzere toplam 204,83 TL karar ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
3-Mahkememizce suç üstü ödeneğinden karşılanan 27,00 TL müzekkere masrafı, 54,00 TL tebligat masrafı olmak üzere toplam 81,00 TL yargılama giderinden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 29,45 TL’nin davalıdan, 51,55 TL’nin ise  davacılardan alınarak hazineye irad kaydına,
4-Davalının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,
5-Davacıların kendilerini bir vekil ile temsil ettirdikleri anlaşıldığından hüküm
tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca hesap ve takdir edilen nispi 1.728,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara ödenmesine,
6-Kullanılmayan  gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatıran tarafa iadesine,
Gerekçeli kararın yazılması ve tarafalara tebliğinden itibaren HMK 345.maddesinin geçici 3. maddesi uyarınca 15 gün içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz başvurusunda bulunabileceklerine,
Dair , Davacı … ve taraf vekillerinin  yüzlerine karşı verilen  karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.20/11/2015