TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
FETHİYE
AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2014/… Esas
KARAR NO : 2016/…

HAKİM : …
KATİP : …
DAVACI  : …
VEKİLLERİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI  : …
VEKİLLERİ : Av….
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : ../07/2014
KARAR TARİHİ : ../02/2016
KARAR YAZILMA TARİHİ : ../03/2016
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu …07.2014 havale tarihli dilekçesi ile ;…. tarafların boşanmalarına, dava tarihinden geçerli olmak üzere 500,00 TL nafaka ile 50.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ….09.2014 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle ; dava dilekçesinde yazılı hususları kabul etmediğini, …davacının taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DAVACI TANIĞI … BEYANINDA; … şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVACI TANIĞI…BEYANINDA; … şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVACI TANIĞI … BEYANINDA … şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI  … BEYANINDA : ….  şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI … BEYANINDA: … şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI UMUT KURU BEYANINDA: …  şeklinde beyanda bulunmuştur.

DAVALI TANIĞI … BEYANINDA; … Şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI … BEYANINDA ; …  şeklinde beyanda bulunmuştur.

Dava dilekçesi, davacı ve vekilinin beyanları, davalı ve vekilinin beyanları, dinlenen taraf tanıklarının anlatımları, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını bildirir tutanakların içerikleri ile tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi neticesinde; … elde edilen gelirlerden davalıya pay verildiği anlaşılmakla davalının maddi durumuna ilişkin beyanları inandırıcı görülmemiş, davalının tam kusurlu hareketleriyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet verdiği, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğu, tarafların bir araya gelip evlilik birliğini sürdürmelerinin mümkün olmadığı kanaatine varılarak tarafların TMK’nın 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına, davacı kadının herhangi bir yerden gelirinin bulunmadığı, boşanmakla yoksulluğa düşeceği kanaatine varılarak  tarafların sosyal ve ekonomik durumları, günün ekonomik koşulları ve T.M.K’nun  4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de göz önüne alınarak mahkememizin 21/07/2014 tarihli ara kararı gereğince davacı yararına hükmolunan aylık 400,00 TL  tedbir nafakasının mahkememiz kararı kesinleşinceye kadar devamına, mahkememiz kararı kesinleştikten sonra davacı yararına hükmolunan tedbir nafakasının  yoksulluk nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, her yıl nafaka miktarında TÜİK tarafından yayınlanan yıllık ÜFE oranında artırım yapılmasına,  davalının davacıyı evlilik birliği süresince darp edip, zaman zaman evden kovmasının  eşinin kişilik haklarını zedeleyici nitelikte bulunduğu kanaatine varılmakla tarafların evli kaldığı süre, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, günün ekonomik koşulları, paranın alım gücü, TMK’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanununun 50,  58. maddeleri de göz önüne alınarak 25.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
1-Davanın KABULÜ ile ;
….  BOŞANMALARINA,
2-Davacının nafaka konusundaki talebinin KISMEN KABULÜ ile, Mahkememizin … tarihli ara kararı gereğince davalı yararına dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hükmolunan  400,00 TL tedbir nafakasının mahkememiz kararı kesinleşinceye kadar devamına, mahkememiz kararı kesinleştikten sonra davacı yararına hükmolunan tedbir nafakasının  yoksulluk nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, her yıl nafaka miktarında TÜİK tarafından yayınlanan yıllık ÜFE oranında artırım yapılmasına,  fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,
6-Davacının  manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulü ile 25.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen 29,20 TL harçtan peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,00-TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
8-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca 1.800-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı. 23/02/2016