TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
FETHİYE
AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2015/…
KARAR NO : 2016/…

HAKİM : …
KATİP : …

DAVACI  : …
VEKİLİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI  : …
VEKİLLERİ : Av. …
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : …/05/2015

BİRLEŞEN BEYKOZ AİLE MAHKEMESİNİN 2015/… ESAS 2015/… KARAR SAYILI DOSYASI
DAVACI  : …
VEKİLLERİ : Av. …
DAVALI  : …
VEKİLİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : ../05/2015
KARAR TARİHİ : ..04/2016
KARAR YAZILMA TARİHİ: 10/05/2016
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili ….05.2015 havele tarihli dava dilekçesinde özetle; …beyan ederek aylık 750,00 TL nafakaya, 50.000,00 TL manevi tazminata ve 16.200,00 TL maddi tazminata karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Davalı vekili …08.2015 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; …. açılan davanın haksız ve yersiz olduğunu beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde özetle; karşı dava dilekçesinde ileri sürülen beyanları kabul etmediklerini, … beyan etmiştir.
Beykoz aile mahkemesi fiili irtibat nedeni ile 2015/… esas sayılı dosyalarının mahkememiz dosyası ile birleştirilmesi talebinde bulunmuş, mahkememizce birleştirmeye muvafakat edilmekle dosya mahkememiz dosyası arasına alınmıştır.
BİRLEŞEN DOSYA DAVA DİLEKÇESİNDE DAVACI .. VEKİLİ ÖZETLE; … tarafların boşanmalarına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle ; müvekkilinin Fethiye Muğla’da yaşadığını, MK 168 maddesine göre ” eşlerden birinin yerleşim yerinde ” boşanma davasının açılabileceğinin hüküm altına alındığını, mahkememizin 2005/… Esas sayılı dosyası ile derdest boşanma davasının bulunduğunu, bu nedenle Beykoz Aile Mahkemesi dosyasının mahkememiz dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
DAVACI TANIĞI .. BEYANINDA ;”…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVACI TANIĞI … BEYANINDA; “… ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVACI TANIĞI … BEYANINDA ; ” …” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI … BEYANINDA ; ” … ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI …  BEYANINDA ; ” … .. ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI … BEYANINDA: “…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI … BEYANINDA: “… ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI … BEYANINDA: ” ..” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVALI TANIĞI …BEYANINDA: “…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Dava dilekçeleri, davacı-birleşen dosya davalı ve vekilinin beyanları, davalı-birleşen dosya davacı ve vekilinin beyanları, dinlenen taraf tanıklarının anlatımları  ile tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi neticesinde; … ekonomik yönden güven sarsıcı hareketini ispat edebildiği, ekonomik nedenlerin TMK. 174. Maddesinde belirtilen manevi tazminatı gerektirir kişilik haklarına saldırı teşkil eden eylemlerden olmadığı anlaşılmakla davacı  – birleşen dosya
davalısı kadının yasal şartları oluşmayan manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş, davacının dosya kapsamındaki verilerden bir yerde çalışmadığı, ailesinin yardımı ile geçimini sağladığı anlaşılmakla tedbir nafakası isteminin kısmen kabulüne, dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 200,00 TL tedbir nafakası takdirine, davalı – birleşen dosya davacısından alınarak davacı- birleşen dosya davalısına verilmesine, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, tarafların yaklaşık iki ay kadar fiili olarak aynı çatı altında yaşadıkları, evlenmeden yaklaşık 6 ay sonra da davacı kadın tarafından mevcut boşanma davasını açtığı görülmekle tarafların sosyal ve ekonomik durumları, günün ekonomik koşulları ve T.M.K’nın  4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak TMK. 176 maddesi gereğince toptan nafakaya hükmedilmesinin yerinde olacağı kanaatine varılmakla takdiren 8.000 TL toptan yoksulluk nafakasının davalı-birleşen dosya davacısı tarafından alınarak davacı- birleşen dosya davalısı kadına verilmesine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
1-Birleşen Beykoz aile mahkemesinin 2015/.. esas sayılı dosyasında açılan davanın reddine,
2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen 29,20 TL harçtan peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 1,50 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Davalı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 1.800 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davalının bu dava için yapmış olduğu tebligat gideri: 60,00 TL, tanık talimat gideri: 90,00 TL olmak üzere toplam ; 150,00 TL ‘nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Asıl dosyada davacı tarafından açılan davanın kabulü ile ;
İstanbul ili Beykoz ilçesi … …TC kimlik nolu …ile aynı yerde nüfusa kayıtlı … dan olma, ..d.lu… TC kimlik nolu …  ‘in  TMK.166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
3-Davacı  – birleşen dosya davalısının şartları oluşmayan manevi tazminat isteminin reddine,
4- Davacının tedbir nafakası istemine ilişkin olarak dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 200,00 TL tedbir nafakası takdirine, davalı – birleşen dosya davacısından alınarak davacı- birleşen dosya davalısına verilmesine, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine,
5-TMK nun 174 ve 176 maddesi gereğince tarafların evli kaldıkları süre dikkate alınarak takdiren 8.000 TL toptan yoksulluk nafakasının davalı-birleşen dosya davacısı tarafından alınarak davacı- birleşen dosya davalısı kadına verilmesine,
6-Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen 29,20 TL harçtan peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 1,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
7-Davacı kendisini bir  vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 1.800 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davacının bu dava için yapmış olduğu dava açılış gideri: 55,40 TL , talimat gideri: 168,00 TL , müzekkere gideri: 20,60 TL olmak üzere toplam: 244,00 TL ‘nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair, davacı ve  vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı.  26/04/2016