TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
FETHİYE
AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/…
KARAR NO : 2016/…

HAKİM : …
KATİP : …

DAVACI  : …
VEKİLLERİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN –  Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI  : …
VEKİLİ : Av. …
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 30/09/2016
KARAR TARİHİ : 23/12/2016
KARARIN YAZIM TARİHİ : 02/01/2017
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu 30.09.2016 havale tarihli dilekçesinde özetle; … evliliğin devamına imkan kalmadığını ileri sürerek boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline  verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde ; …. müvekkilinin de boşanmak istediğini, müşterek çocuğun çok küçük olması, anne sütüne ve şefkatine muhtaç olması nedeniyle velayetinin davacıya verilmesine rıza gösterdiğini bildirmiştir.

Davacı duruşmada; ” … ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Taraflar 23.12.2016 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü sunmuşlardır.
Davacı vekili duruşmada ; “…. ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Davalı duruşmada; ” …. ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Davalı vekili duruşmada; “… ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Tarafların nüfus aile kayıt tablosunun incelenmesinde; 27.11.2015 tarihinde evlendikleri,  evliliklerinden 1 çocuklarının olduğu anlaşılmıştır.
Yapılan yargılama ,toplanan deliller ve taraf beyanları birlikte değerlendirildiğinde ; davacının açmış olduğu boşanma davasının taraflarca sunulan 23.12.2016 tarihli boşanma  protokolü çerçevesinde  davalı tarafından mahkememiz huzurunda kabul edildiği, tarafların boşanmanın hukuki ve mali tüm sonuçları hakkında anlaştığı , protokolün mahkememizce uygun bulunduğu, aile birliğinin temelinden sarsıldığı, tarafların ortak hayatı idame ettirmelerinin ve bir daha biraraya gelmelerinin imkansızlaştığı, evliliğin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçtiği ve davada anlaşmalı boşanma için aranan yasal koşulların oluştuğu anlaşıldığından davanın kabulü ile 4721 Sayılı TMK.’ nun 166/3. maddesi uyarınca tarafların  boşanmalarına, sunulan protokolün onaylanmasına, müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye bırakılmasına, müşterek çocuk ile davalı arasında protokolde yazıldığı şekilde  kişisel ilişki kurulmasına, müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık  500.-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren nafakanın iştirak nafakası  olarak devamına, nafakaya her yıl ÜFE+TÜFE ortalaması oranında artış uygulanmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
1-Davanın KABULÜNE ,
.. ili, … ilçesi, .. köyü, Cilt no: .. Hane no: ..’da nüfusa kayıtlı … ve …’den olma  …  doğumlu …T.C. Kimlik nolu … ile .. ve Nesrin’den olma 23.11.1992 doğumlu … T.C. Kimlik nolu …’un  TMK 166/3 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka, tazminat talep etmediklerinden tasfiyeyi gerektirir mal varlıkları bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,
3-Müşterek çocuk … T.C. Kimlik nolu ..’un velayetinin  davacı anneye VERİLMESİNE;
4-…. davacıya teslimi ile kişisel ilişki KURULMASINA;
5-Küçük için dava tarihinden itibaren aylık 500.-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren nafakanın iştirak nafakası olarak devamına, nafakaya her yıl ÜFE+TÜFE ortalaması oranında artış uygulanmasına,

6-Velayet vesayet tüzüğü nedeniyle davacının  küçük  adına herhangi bir mal varlığı olduğunda mahkememize 15 gün içinde mal beyanında bulunmasının İHTARINA: (ihtar edildi)
7-Duruşmadaki beyanları doğrultusunda tarafların mahkememize sundukları protokolün ONANMASINA;
8-Harç peşin alınmış olmakla ayrıca alınmamasına,
9-Talep olmadığından davacı yararına yargılama gideri ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
10- Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,
Gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebliğinden itibaren  HMK 345. maddesi uyarınca İKİ HAFTA İÇİNDE Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunabileceklerine,
Dair taraflar ve taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı karar verildi.  23/12/2016