T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2012/….

KARAR NO : 2012/….

HAKİM : …..

KATİP : ……

DAVACI : C….

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : Ş…..

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı))

DAVA TARİHİ : 08/11/2012

KARAR TARİHİ : 08/11/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı, dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanında özetle;

“… Ben dava dilekçemi aynen tekrar ederim, davalı ile anlaşamıyoruz, ayrı yaşıyoruz. Eşim ile karşılıklı olarak anlaştık, birbirimizden nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal ve eşya talebimiz yoktur. Dosyaya ibraz etmiş olduğum dava dilekçesine ekli protokol içeriğini aynen tekrar ederim altındaki imza bana aittir. Ben davalı eşimden tazminat karşılığı Fethiye ilçesi … mahallesi … ada … parsel üzerindeki taşınmazın .. Kat … nolu bağımsız bölümdeki 1/10 arsa paylı kat irtikalı meskeni aldım. davalı ile anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini talep ediyorum, yargılama giderlerinin üzerimde bırakılmasını kabul ediyorum . .. ” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davacı vekili duruşmadaki beyanında; “…Dava dilekçesini aynen tekrar ederiz. Taraflar anlaşmıştır, boşanmalarını talep ediyoruz. Davalıdan yargılama gideri ve vekalet ücreti talebimiz yoktur …” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davalı duruşmadaki beyanında özetle” … Ben açılan davayı kabul ediyorum, davacı ile anlaşamıyoruz karşılıklı olarak anlaştık, birbirimizden nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal ve eşya talebimiz yoktur, dosyaya ibraz etmiş olduğum dava dilekçesine ekli protokol içeriğini aynen tekrar ederim, altıdaki imza bana aittir davalı ile anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini talep ediyorum. Ben davacı eşime tazminat olarak Fethiye ilçesi ….Mahallesi ….. ada …. parsel üzerindeki taşınmazın …. Kat … nolu bağımsız bölümdeki 1/10 arsa paylı kat irtikalı meskeni verdim. … ” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:

Dava, davacı ve davalı arasındaki evliliğin 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesindeki hukuki sebebine dayanan anlaşmalı boşanma davasından ibarettir.

Taraflara ait aile kayıt tablosunun incelenmesinden tarafların 18/12/1987 tarihinde evlendikleri, bu evliliklerinden reşit olmayan müşterek çocuklarının bulunmadığı ve evliliklerinini üzerinden 1 yıllık sürenin geçtiği görüldü. a nlaşılmıştır.

Davacı ve davalının beyanları, nüfus kayıtları ve dosyada toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde; tarafların 18/12/1987 tarihinde evlendikleri, evliliklerinin üzerinden yasal bir yıllık sürenin geçtiği, tarafların birlikte mahkememize başvurarak bizzat alınan beyanlarında karşılıklı olarak anlaşarak boşanmayı kabul ettikleri, reşit olmayan müşterek çocuklarının bulunmadığı, boşanmanın mali sonuçları hususundaki anlaşmalarının da mahkememizce uygun bulunduğu, bu hali ile evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılmasının gerektiği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesinin ” Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” hükmünü içerdiği, kanunda belirtilen anlaşmalı boşanmanın yasal koşullarının oluştuğu anlaşıldığından davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-… ili, … ilçesi, ….. Köyü, Cilt no:… Hane no:… Birey Sıra no:…. de nüfusa kayıtlı …. ve …. kızı 20/03/19… Mahmudiye doğumlu, …. T.C kimlik numaralı C…. ile aynı yerde ve birey sıra no:… de kayıtlı …. ve ….. oğlu 15/04/19… …. doğumlu, ….. T.C Kimlik numaralı Ş….. ‘un Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Taraflar karşılıklı olarak nafaka maddi ve manevi tazminat mal ve eşya hususunda anlaştıklarından bu hususlarda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

3- Tarafların dosyaya ibraz ettikleri her ikisininde imzalarının bulunduğu 08/11/2012 tarihli anlaşma protokolünün onanmasına ve kararın eki sayılmasına,

4-Dava için yapılan yargılama giderlerinin talep dikkate alınarak davacı üzerinde bırakılmasına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

6-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde istemi halinde davacıya İADESİNE,

7- Karar kesinleştiğinde nüfus kayıtlarına işlenmek üzere 2 suretin Fethiye Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

Dair, davacı, davacı vekili ve davalının yüzüne karşı 6100 sayılı HMK’nın geçici 3 maddesi gereğince tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulmak, tutanak tutulmak ve tutanak hakime onaylatılmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, temyiz edilmediği takdirde kesinleşemek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/11/2012