T.C.
FETHİYE
AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2013/… Esas
KARAR NO : 2015/…

HAKİM : …
KATİP : …

DAVACI  : …
VEKİLLERİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA
Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI  : …
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : ../08/2013
KARAR TARİHİ : ../12/2015
KARAR YAZILMA TARİHİ : ../12/2015
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu …08.2013 havale tarihli dilekçesinde özetle , tarafların 1979 yılında evlendiklerini bu evliliklerinden iki müşterek çocuklarının olduğunu, … tarafların boşanmalarına, dava tarihinden itibaren aylık 500,00 TL tedbir nafakasının davalıdan tahsili ile karar sonrasında yoksuluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı mahkememize sunmuş 16.12.2013 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle ; dava dilekçesinde belirtilen boşanma gerekçelerini kabul etmediğini, davayı kendi gerekçeleri ile kabul  ettiğini, …  geçiminin çok zor olduğunu, bu nedenle talep edilen nafakayı ödeyemeyeceğini beyan ile boşanmalarına, nafaka , yargılama gideri ve vekalet ücretinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

TANIK …. TALİMAT İLE ALINAN BEYANINDA , …  Benim  bilgim ve görgüm bundan ibarettir ” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAVACI TANIĞI … BEYANINDA; ” … ” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mahkememizce 10.02.2014 tarihli ara karar ile dava tarihinden itibaren davacı yararına 150,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği görülmüştür.

Dava dilekçesi, davacı ve vekilinin beyanları, davalının beyanları, dinlenen davacı  tanıklarının anlatımları, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması için yazılan müzekkerelere verilen cevaplar ile tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi neticesinde; tarafların ../07/1979 tarihinde evlendikleri, evliliklerinden iki reşit çocuklarının bulunduğu, dinlenen tanıkların beyanlarından davalının davacıya yönelik agresif davranışlarının bulunduğunun, sinkaflı cümleler kurarak davacıya hakaret ettiğinin ve “Allah belanı versin” şeklinde sözler söylediğinin, tartışmalar sırasında davalı hakaret ettiğinde davacının da hakaretle karşılık verdiğinin anlaşıldığı, boşanmaya neden olan hadiselerde davalının davacıya göre daha ziyade kusurlu olduğu, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğu, tarafların bir araya gelip evlilik birliğini sürdürmelerinin mümkün olmadığı kanaatine varılarak tarafların TMK’nın 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına, davacının sürekle ve düzenli bir gelirinin bulunmadığı, davalının emekli maaşının bulunup maaşında çektiği krediden kaynaklı kesintinin bulunduğu anlaşılmakla tarafların ekonomik ve sosyal durumu ve TMK.’nun 4. maddesinde düzenlenen hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak mahkememizin ….02.2014 tarihli ara kararı ile hükmolunan aylık 150,00 TL tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 300,00 TL ye çıkartılarak davalıdan alınıp davacıya verilmesine, karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, her yıl TUİK tarafından tespit edilen yıllık ÜFE oranında nafaka miktarında arttırım yapılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
1-Davanın kabulü ile ; … ile aynı yerde nüfusa kayıtlı .. ‘in BOŞANMALARINA,
2-Mahkememizin …02.2014 tarihli ara kararı ile hükmolunan aylık 150,00 TL tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 300,00 TL ye çıkartılarak davalıdan alınıp davacıya verilmesine, karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, her yıl TUİK tarafından tespit edilen yıllık ÜFE oranında nafaka miktarında arttırım yapılmasına,
3- Başvurma harcı :24,30 TL, Peşin Harç: 27,70 TL olmak üzere toplam : 52,00 TL ‘nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
4- Davacının yapmış olduğu 113,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5- Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 1.800 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı vekiline verilmesine,

Dair, davacı ve  vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar tebliğden itibaren 15 gün içinde yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı. 22/12/2015