T.C.

FETHİYE

AİLE MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO          : 2015/… Esas

KARAR NO       : 2016/…

 

HAKİM : …

KATİP   : …

 

DAVACI           : ….

VEKİLLERİ        : Av. OSMAN ALPER OLGUN –  Av. AHMET CAHİT OLGUN -Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI            : …

VASİ     : …

DAVA   : Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)

DAVA TARİHİ   : ../07/2015

KARAR TARİHİ : ../05/2016

KAR.YAZ.TAR.  : ../06/2016

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; …, aile birlikteliğinin temelinden sarsıldığını, davacıdan boşanmak istediğini, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesini talep ettiğini, davalıdan kendisi ve çocuğu için nafaka talebi olmadığını, tüm bu nedenlerle boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesini talep ve dava etmiştir.

Fethiye .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin  …/01/2015 tarih 2014/… Esas ve 2015/.. Karar sayılı dosyasında verilen gerekçeli karar dosyamız arasına alınmış, davalının 5 yıl 17 Ay 20 Gün hapis cezası ile cezalandırılması nedeniyle kardeşi …’ın davalıya  vasi tayin edildiği anlaşılmıştır.

Davalı vasisine usulüne uygun olarak dava dilekçesi ve ekleri tebliğ edilmiş, davalı vasisi cevap dilekçesi sunmamıştır.

Davalının ../05/2016 tarihli celsede SEGBİS ortamında beyanı alınmış, “… boşanmayı kabul ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davacı vekili 25/05/2016 tarihli celsede “Davalının beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, davalıdan yargılama gideri ve vekalet ücreti talebimiz yoktur” şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Tarafların nüfus kayıt örnekleri dosyamız arasına alınmış, incelenmesinde; Tarafların 10/01/2013 tarihinde evlendikleri, müşterek bir çocukları olduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce davacı tanıkları dinlenilmiş, tanık … “…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mahkememizce yapılan yargılama toplanan deliller taraf ve tanık beyanları hep birlikte değerlendirildiğinde; tarafların …01.2013 tarihinde davalı ceza evinde bulunduğu sırada evlendikleri, davalı ceza evinde bulunduğu sırada davacının bir çocuğunun olduğu, davacının ve davalının açık ikrarları ile çocuğun müşterek çocuk olmadığı halde tarafların evli olmaları sebebiyle müşterek çocuk olarak nüfuslarına kayıt edildiği, davalının hükümlü olduğu , vasisinin bulunduğu, fakat SEGBİS ortamında davalının mahkemece alınan beyanları ile davacıdan boşanmak istediğini beyan ettiği, davalı hükümlü olsa da anlaşmalı boşanmanın kendi beyanı alınmak suretiyle mümkün olduğu, tarafların boşanmanın tüm hukuki ve mali sonuçları hakkında  mahkeme huzurunda anlaştıkları, evliliğin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiği, anlaşmalı boşanma şartlarının oluştuğu, tarafların anlaşmalarının ¸mahkememizce de uygun görüldüğü, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, tarafların ortak hayatı devam ettirmelerinin ve bir daha bir araya gelmelerinin imkansızlaştığı anlaşıldığından davanın kabulü ile tarafların TMK 166/3. Maddesi gereğince boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine, davalı talep etmediğinden çocuk ile davalı arasında kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına, taraflar birbirlerinden nafaka , tazminat ,ziynet eşyası alacağı talep etmediklerinden, tasfiyeyi gerektirir mal varlıkları bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına dair aşağıda yazılı şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABÜLÜ İLE;

… ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, …in huzurdaki anlaşmaları doğrultusunda TMK 166/3 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Taraflar birbirlerinden nafaka, tazminat, ziynet eşyası alacağı talep etmediklerinden, tasfiyeyi gerektirir mal varlıkları bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

3-Müşterek çocuk 1…’in velayetinin davacı anneye verilmesine,

4-Davalı talep etmediğinden küçük ile davalı arasında kişisel  ilişki kurulmasına YER OLMADIĞINA,

5-Talep olmadığından yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

6-Talep edilmediğinden davacı vekili yararına vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

7-Fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatıran tarafa iadesine,

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren HMK’nun 345. maddesinin geçici 3. maddesi uyarınca 15 gün içerisinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine temyiz başvurusunda bulunabileceklerine,

Dair;  tarafların ve davacı vekilinin  yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı karar verildi.25/05/2016