T.C.

FETHIYE

AILE MAHKEMESI

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2013/… Esas

KARAR NO: 2014/…

 

HAKIM: …

KATIP: …

 

DAVACI : G…

VEKILLERI: Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300

Fethiye/ MUGLA

Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUGLA

DAVALI : …

DAVA: Nafaka (Yardım Nafakası)

DAVA TARIHI: 22/02/2013

KARAR TARIHI: 06/05/2014

GEREKÇELI KARAR TARIHI: 12/05/2014

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Nafaka (Yardım Nafakası) davasının yapılan açık

yargılamasının sonunda,

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, mahkememize sundugu 22/02/2013 tarihli dava dilekçesinde, …. oldugunu, bu nedenle müvekkili yararına aylık 400 TL yardım nafakasına hükmedilmesini dava ve talep etmistir.

Davalı,cevap dilekçesi ile davanın reddine karar verilmesini istemistir.

Sunulan belgeler, ekonomik ve sosyal durum arastırma yazı cevapları ve toplanan deliller incelendi.

…… hakkaniyet ilkesi de nazara alınarak davacıya uygun miktarda nafakaya hükmedilmesine karar verilmistir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklandıgı üzere,

Davanın KISMEN KABULÜ ile .. ili … ilçesi … mahallesi/köyü cilt no: …, hane no: …’de nüfusa

kayıtlı … ve … kızı, ../../1967 dogumlu … T.C. Kimlik numaralı davacı G… yararına dava tarihi 22/02/2013 tarihinden itibaren aylık 200 TL yardım nafakasının aynı yerde nüfusa kayıtlı … ve … oglu 02/11/1938 dogumlu …. T.C. Kimlik numaralı davalı baba …’dan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya iliskin talebin reddine,

2-Alınması gerekli olan 27,30 TL pesin alınan 24,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,00 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Davacının yaptıgı yargılama gideri olan dava açıs gideri: 52,35 TL, posta masrafı:35 TL olmak üzere toplam: 87,35 TL’nin davanın kabul ve red oranı nazara alınarak 44TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya iliskin yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdigi anlasıldıgından yürürlükteki A.A.Ü.T. Geregince takdir ve hesap olunun 1.500 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Fazla yatırılan gider avansının karar kesinlestiginde talep halinde yatıran tarafa IADESINE,

6-Gerekçeli kararın yazılması ve tarafalara tebliginden itibaren HMK 345.maddesinin geçici 3. maddesi uyarınca 15 gün içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz basvurusunda bulunabileceklerine,

Dair tarafların yoklugunda dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.