TÜRK MILLETI ADINA

 

T.C.

ANTALYA

  1. AILE MAHKEMESI

GEREKÇELI KARAR

 

ESAS NO: 2013/…

KARAR NO: 2013/…

 

HAKIM: ….

KATIP: …

 

DAVACI : ….

VEKILI: ….

DAVALILAR : …

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Av. Osman Alper OLGUN Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/

MUGLA

2-CUMHURIYET SAVCILIGI -Cumhuriyet Bassavcılıgı Merkez/ ANTALYA

3-HAZINE -Antalya Defterdarlıgı’Na Merkez/ ANTALYA

DAVA: BABALIK

DAVA TARIHI: 30.04.2010

KARAR TARIHI: 09.07.2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Babalık davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

 

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekili 30/04/2010 havale tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin annesi Z…’ ın davalı …. ile evlilik dısı cinsel iliskide bulundugunu,ancak davalıyla müvekkilinin annesinin resmi nikah yapmadıklarını daha sonra müvekkilinin annesinin S… isimli kisi ile gayri resmi olarak karı-koca gibi yasamaya basladıgını, müvekkilinin de S… isimli bu sahsı gerçek babası zannettigini, en son 21/04/2010 tarihinde nüfus kaydını çıkartıp durumunu arastırdıgında gerçek babanın S… degil davalı …. oldugunu ögrendigini belirtmis ve müvekkilinin davalıyla soybagının kurulmasına ve nüfustaki baba adının düzeltilmesine karar verilmesini istemistir.

Davalı vekili 23/06/2010 tarihli dilekçesiyle,davaya karsı yazılı beyanda bulunmus,davanın reddini savunmustur. Tarafların nüfus kayıtları dosya içerisine getirtilmistir. Tarafların tanıkları yöntemine uygun olarak dinlenmistir. Davacının annesinin daha önce davalı aleyhine açtıgı babalıgın tespiti ve nafakaya iliskin Antalya 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/70 E-483 K sayılı kararı dosyamız içerisine girmistir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonucu davanın reddine karar verilmis verilen kararın davacı tarafça temyizi üzerine davanın C. SavcIlıgına ve hazineye ihbar edilmesi gerektigi gerekçesi ile dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararı ile bozularak mahkememize gönderilmistir.

Yeniden yapılan yargılama sırasında Yargıtay Bozma ilamı dogrultusunda dava hazine ve C. Savcılıgına ihbar edilmis, temsilciler durusmaya katılmamıslardır, Dosya kapsamı degerlendirildiginde istem babalık davasıdır. Davacı … dogumlu olup nüfusta baba adı S… olarak kayıtlıdır. Davacı dava tarihi itibariyle .. yasında olup nüfustaki soyadı ise ” …” dır. Babası oldugunu zannettigi S…’ ın ise soyadı “..”dır Hayatın olagan akısına göre … yasında olan bir kisinin bu zamana kadar babasıyla farklı soyadına sahip olmasını arastırmaması, bu durumu dava tarihine kadar sorgulamaması da mümkün degildir.

Yasanın aradıgı hak düsürücü süre fazlasıyla dolmustur. Soybagının iptali yönünden açılan bir davada yoktur. Keza Anayasa mahkemesi kararlarının geriye yürümeyecegi de açıktır.

Tüm bu durumlar dikkate alınarak dava reddedilmis ve asagıdaki sekilde hüküm kurulmustur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının davasının REDDINE,

2-24.30TL Harçtan davacı …. tarafından yatırılan 18.40 TL harcın mahsubu ile bakiye 5.90 TL harcın davacı ….’ dan alınmasına,

3-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 1.320.00 TL Avukatlık ücretinin davacı ….’dan alınarak davalı …..’ ya

verilmesine,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı tarafından yapılan 158.40 TL yargılama giderinin davacı ….’ dan alınarak davalı ….’ ya verilmesine,

3-Taraflarca yatırılan ve mahkememizce harcanılmayan gider avansının karar kesinlesince taraflara istek halinde iadesine,

Dair, Taraf vekillerinin yüzüne karsı, kararın tebliginden itibaren 15 günlük Temyiz süresi içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.09/07/2013