TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. FETHİYE AİLE MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/… KARAR NO: 2015/…

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI : N…

VEKİLLERİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : M…

DAVA: Nafakanın Artırımı

DAVA TARİHİ: 17/12/2014 KARAR TARİHİ: 27/02/2015

KARARIN YAZIM TARİHİ: 27/02/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan nafakanın arttırımı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu 17.12.2014 havale tarihli dilekçesinde özetle ; …. müşterek çocuk için hükmedilen aylık 100.-TL iştirak nafakasının 500.-TL arttırılarak 600.-TL’ye çıkartılmasına, nafakanın yıllık artış oranının da belirlenerek davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı cevap dilekçesinde, ailesinin yanında sığıntı gibi yaşadığını, 27.09.2003 tarihinde geçirdiği kasık fıtığı ameliyatından sonra ağır işlerde çalışmasının uzun süre ayakta kaldırmasının ayrıca yük kaldırmasının doktor tarafından yasaklandığını, kasığında 14 cm dikiş bulunduğunu, hayatını zar zor sürdürmeye çalıştığını, talep edilen nafakayı ödeyecek maddi geliri ve kaynağının olmadığını bildirmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinde, Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.03.2005 tarih 2004/.. esas 2005/.. karar sayılı ilamı ile tarafların müşterek çocuğu A.. için daha önce takdir edilen nafakanın 50,00.-TL arttırılarak 100,00.-TL’ye çıkartılmasına karar verildiği, velayet hakkı kendisine verilen davacının içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyüyüp ihtiyaçları artmış olan müşterek çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılamakta zorlandığı anlaşıldığından, davalının ekonomik ve sosyal durumu ile küçüğün bakım ve eğitim giderleri göz önüne alınarak davanın kısmen kabulü ile müşterek çocuk A.. yararına ödenmekte olan 100.-TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren aylık 300 TL arttırılarak aylık 400 TL’ye yükseltilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, tahsilde tekerrür olmamasına, nafakanın her yıl TEFE-ÜFE oranında arttırılmasına karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM:

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile, Davalının tarafların müşterek çocuğu olan Muğla ili Fethiye ilçesi .. nüfusa kayıtlı .. doğumlu … T.C. Kimlik numaralı … yararına ödemekte olduğu 100 TL iştirak nafakanın dava tarihi olan 17.12.2014 tarihinden itibaren 300 TL arttırılarak aylık 400 TL’ye yükseltilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, tahsilde tekerrür olmamasına

2- Nafakanın her yıl TEFE-ÜFE oranında arttırılmasına,

3-Harçlar kanununa göre alınması gerekli olan 40,97- TL harçtan peşin alınan 25,20.- TL harcın mahsubu ile bakiye 15,77.-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davacının yaptığı yargılama gideri olan dava açış gideri: 50,40.- TL, davetiye gideri: 36,00.-TL, müzekkere gideri 4,00.-TL olmak üzere toplam: 90,40. TL’nin davanın kabul ve red oranı nazara alınarak 54,24.-TL’nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. ne göre tayin ve takdir olunan 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran tarafa iadesine,

7-Gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebliğinden itibaren HMK 345. maddesinin geçici 3. maddesi uyarınca

15 gün içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz başvurusunda bulunabileceklerine, Dair tarafların yokluğunda dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda karar verildi. 27/02/2015