TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

FETHİYE

AİLE MAHKEMESİ

6284 SAYILI KANUNA GÖRE KORUMA KARARI

ESAS No                      :2015/…D.İş

KARAR No       :2015/…

 

HAKİM             :…..

KATİP              :…..

 

MAĞDUR                      :F..

VEKİLLERİ        :Av. Ahmet Cahit OLGUN, Tuzla Mah. 520 Sok. No:22 Fethiye/MUĞLA

Av. Osman Alper OLGUN, Tuzla Mah. 520 Sok. No:22 Fethiye/MUĞLA

 

ŞİDDET UYGULAYAN:H…

DAVA TÜRÜ     :6284 sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı

TALEP TARİHİ: ../../2015

KARAR TARİHİ:../../2015

Mağdur vekilinin ../03/2015 tarihli dilekçesi ile 6284 sayılı yasa gereğince tedbir kararı talep edilmiş olmakla;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Mağdur vekilinin ../03/2015 tarihli dilekçesi ile ……. evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı ayrı oturmakta olduğu eve yaklaşmaması tedbirine hükmedilmesini talep etmiştir.

Mağdur vekilinin talebi doğrultusunda dosya wzerinde yapılan inceleme sonucunda, …Türk toplumunda boşanma davası sırasında kadınların davalı eşleri tarafından her türlü hakaret ve tehdite hatta canlarına kasta varacak şekilde eylemlere mariz kaldığı birlikte gözetildiğinde mağdur talebi doğrultusunda şiddet uygulayan hakkında 6284 sayılı yasada belirtilen aşağıda yazılı tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Talebin KABULÜ ile,

2-H… hakkında F…’a karşı şiddet uygulaması nedeni ile, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununu 5-1-a maddesi uyarınca aleyhine tedbir istenen H… hakkında şiddet mağduru F…’a karşı 6 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde tedbir uygulanmasına,

3-6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununu 5-1-c maddesi uyarınca aleyhine tedbir istenen H.. , lehine tedbir istenen F..’nın 6 AY SÜRE ile bulunduğu konuta, okula, işyerine yaklaşmaması yönünde tedbir uygulanmasına,

4-Kararın infazı için 6284 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca, Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine, C. Başsavcılığı Fethiye İlamat ve İnfaz Bürosu’na gönderilmesine,

5-6284 sayılı Yasanın uygulanması yönetmeliğinin 31/1. maddesinde “Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Bu karar, yerine getirilmek üzere görevli olan kurum veya kuruluşa gönderilir.” hükmü gereğince kararın, kararı veren mercii tarafından korunun kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilmesine, bu karar yerine getirilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına ve görevli kurum ve kuruluşlara bir örneğinin gönderilmesine,

6-ŞÖNİM’e bilgi verilmek üzere kararın Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine,

7-6284 sayılı Yasanın uygulanması Yönetmeliğinin 31/5. maddesinde “Şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilebileceği ihtarı kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde de bu ihtar yapılır.” hükmü gereğince tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan hakkında 6284 sayılı yasanın 13/1 maddesi uyarınca üç günden on güne kadar jorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilebileceğinin ihtarına, tedbir kararının tefhim ve tebliği halinde de bu hususta ayrıca uhtarat yapılmasına

8-Harç alınmasına yer olmadığına,

6284 S.K.nun 9. maddesi gereğince kararın tefhim veya tebliğinden itibaren itibaren 2 hafta içerisinde, Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, evrak üzerinden yapılan inceleme neticesinde karar verildi.16.03.2015