T.C.

FETHIYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESI

 

DURUSMA TUTANAGI

DOSYA NO: 2014/… Esas

DURUSMA TARIHI: 09/04/2014

CELSE NO: 1.

 

HAKIM: …

KATIP: ….

 

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya baslandı.

Sanık S… ve müdafii Av. Osman Alper Olgun’un geldikleri görüldü.

Iddianamenin kabulü kararı okundu.

Sanık huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.

SANIK : S… adresinde oturur. … oldugunu beyan eder, . OkurYazar, beyanına göre sabıkasız . T.C. vatandası. …. nolu telefonu kullanır.

Sanıga iddianame ve ekleri okundu.

Sanıga CMK’nun 147 maddesi geregince yasal hakları hatırlatıldı.

Sanıga 191/3-c maddesi geregince yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı oldugu CMK 147 maddesi geregince müdafii seçme hakkının bulundugu ve onun hukuki yardımından yararlanabilecegi müdafii seçecek durumda bulunmadıgı ve bir müdafii yardımından yararlanmak istedigi takdirde kendisine Baro tarafından bir müdafii görevlendirilecegi, süpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebilecegi ve kendisi aleyhine var olan süphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme olanagının oldugu, CMK 106/2 maddesi geregince kovusturmanın sona erecegi tarihe kadar yeniden beyanda bulunmak sureti ile veya iadeli taahhütlü mektup ile önceden verdigi adreslerdeki her türlü degisiklikleri bildirmesi gerektigi aksi takdirde önceden bildirdigi adrese tebligatın yapılacagı ihtarı yapıldı. Hakları ayrı ayrı hatırlatıldı.

Sanık “Haklarımı anladım, savunmamı müdafiim huzurunda yapacagım, süre talebim yoktur.”

dedi, sanıktan savunma ve delilleri soruldu;

SANIK S…. SAVUNMASINDA : …dedi.

Sanıga sorusturma asamasında alınan beyanı okundu, soruldu: dogrudur bana aittir, içerigini aynen tekrar ederim, eklemek istedigim bir husus yoktur, dedi.

Sanıga nüfus ve adli sicil kayıtları okundu, soruldu, dogrudur bana aittir dedi.

Sanıga dosya içersindeki ifade tutanakları, diger belgeler ve yoklugunda yapılan islemler ayrı ayrı okundu, soruldu; Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum dedi.

Sanıga suçunun subutu halinde ve sartlar olustugu takdirde CMK 231 maddesi uyarınca hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini kabul edip etmedigi soruldu: Öncelikle beraatimi talep ederim, mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini kabul ederim, dedi.

Sanık müdafiinden soruldu: … dedi.

Tanık H… huzura alındı. Kimlik tespitine geçildi.

TANIK H… adresinde oturur. … nolu telefonu kullanır.

Sanıgı tanımaz, engel hali yok. Tanıga CMK.nun 53 maddesi geregince gerçegi söylemesinin önemi, gerçegi söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacagı, dogruyu söyleyecegi hususunda yemin edecegi anlatıldı. Tanık, tanıklık yapacagını beyanla CMK’nun 55 maddesi geregince tanıga “bildigini dosdogru söyleyecegine, namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” seklinde yemin ettirildi. Tanıgaiddianame ve ekleri okundu. Tanıktan olaya iliskin bilgi ve görgüsü soruldu:

TANIK H… BEYANINDA: …. benim olayla ilgili bilgim ve görgüm bundan ibarettir dedi.

Sanık müdafiinden tanık beyanlarına karsı diyecekleri soruldu:bir diyecegimiz yoktur dedi.

Sanık müdafiinden esas hakkındaki son savunmaları soruldu: önceki savunmalarımızı tekrar ederiz, öncelikle olayda irade dısı alkol alındıgı tanık beyanı ile sabittir, bu nedenle iradesinin azalaması sahsın kendi istegi dısında meydana geldiginden ceza verilmemesi gerekmektedir, mahkeme aksi kanaatte ise sanıgın suçu kasıtlı olarak islemedigi göz önüne alınarak hakkında verilen cezanın para cezasına çevrilerek hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ediyoruz dedi.

Yargılamanın bitirilecegi bildirilmekle sanıktan son sözü soruldu: beraatimi talep ederim, dedi.

Dosya incelendi. Arastırılacak baskaca bir hususun kalmadıgı görüldü. Açık yargılamanın

bittigi bildirildi.

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacagı üzere;

HÜKÜM:

1-Sanık S…’ın sübuta eren trafik güvenligini tehlikeye sokmak suçu nedeni ileTCK’nın 49 maddesi dikkate alınarak TCK’nın 179/3 maddesi delaleti ile TCK maddesi geregince 1 AY HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

2-Cezanın sanıgın gelecegi üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak sanıga verilen cezada TCK 62/1 maddesi geregince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanıgın 25 GÜN HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

3-Suçun islenis biçimine delil durumuna göre sanık hakkında baskaca artırım ve indirim nedenlerinin uygulanmasına yer olmadıgına,

4-Sanıgın kasten islemis oldugu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin sonucu olarak 5237 sayılı TCK’nın 53 .maddenin 1. fıkrasının a,b,c,d,e bendindeki haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, ancak sanıgın kosullu salıverilmesi halinde (c) bendindeki yetkileri açısından kosullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,

5-Sanıgın sabıkasız olması, cezanın miktarı, suç nedeni ile meydana gelen objektif zararın olmaması, sanıgın yeniden suç islemeyecegi hususunda mahkememizde kanaat olusması nedeni ile 5271 sayılı CMK 231/5. maddesi geregince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA,

6-5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi geregince sanıgın 5 YIL SÜREYLE DENETIMLI SERBESTLIK TEDBIRINE TÂBI TUTULMASINA,

7-Sanıga denetimli serbestlik süresi boyunca denetimli serbestlik tedbiri olarak sanıga takdiren BIR YÜKÜMLÜLÜK YÜKLENMESINE YER OLMADIGINA,

8-Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç islenmedigi takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düsmesi kararı verilecegi; denetim süresi içinde kasten yeni bir suç islemesi halinde, mahkememizce hükmünün açıklanacagı konusunda sanıga ihtaratta bulunulmasına(ihtarat yapıldı),

9-Sanık hakkında CMK 231/5 maddesinin uygulanması nedeni ile CMK 231/11.maddesi geregince TCK 51 maddesinin uygulanmasına yer olmadıgına

10- 1 davetiye gideri olan 8 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair sanıgın ve müdafiinin yüzüne karsı kararın tefhiminden itibaren 7 günlük kesin süre

içerisinde mahkememize veya baska yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt

katibine yapılacak beyanın tutanaga geçirilmesi suretiyle Fethiye Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne

itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 09/04/2014