T.C.

FETHİYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESİ “Düşme”

DOSYA NO : 2012/…

KARAR NO : 2012/….

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2011/…..

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : …..

KATİP : …..

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : F……

SANIK : M…..

 

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SUÇ : Basit Tehdit, Hakaret

 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 03/11/2011

SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ : 19/04/2012

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 16/12/2011 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında eşine yönelik tehdit ve hakaret suçundan 106/1-1.cümle ve 125/1 madde hükmünce cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış,

Mahkememizce yapılan yargılama ve toplanan delillerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, -Her ne kadar sanığın TCK nın 106/1-1. Cümle hükmünce tehdit suçundan ve 125/1 mad. hükmünce hakaret suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın müştekiyi ölümle tehdit ettiği hususunda müştekinin yargılama sırasında bir beyanının bulunmadığı, sanığın da hazırlık ve yargılama aşamasında verdiği tüm ifadelerinde eşini ölümle tehdit etmediğini suçlamayı bu yönüyle kabul etmediğini beyan ettiği, müştekinin, sanığın sarfettiğini beyan ettiği ‘gidersen evi yakarım, senin için kötü olur’ şeklindeki tehdit sözlerinin de 106/1-2. cümlede geçen sair tehdit kapsamında kaldığı ve bu haliyle sair tehdit ve hakaret eylemlerinin şikayete tabii olduğu müştekinin de sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davalarının düşürülmesine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Her ne kadar sanığın TCK nın 106/1-1. Cümle hükmünce cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; sarfedilen sözlerin TCK nın 106/1-2. Cümle kapsamında sair tehdit mahiyetinde şikayette bağlı olduğu, müştekinin de sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla sanık hakkındaki tehdit ve hakaret suçundan açılan kamu davalarının CMK.nun 223/8.maddesi gereğince ayrı ayrı DÜŞÜRÜLMESİNE,

2-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair,müşteki, sanık ve sanık vekilinin yüzlerine karşı, 5271 Sayılı C.M.K’nun 291 (1) (2) maddesi gereğince hükmün tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmek suretiyle temyiz dilekçesi ile Yargıtay da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. . .. 19/04/2012