T.C.

FETHIYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESI “Düsme”

 

DOSYA NO: 2012/…

KARAR NO: 2012/…

[C.SAVCILIGI ESAS NO]: 2011/…

 

GEREKÇELI KARAR

T Ü R K M I L L E T I A D I N A

 

HAKIM: …

KATIP: …

DAVACI: K.H.

MÜSTEKI: F…..

SANIK: M….

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUGLA

SUÇ: Basit Tehdit, Hakaret

SUÇ TARIHI / SAATI: 03/11/2011

SUÇ YERI: MUGLA/FETHIYE

KARAR TARIHI: 19/04/2012

Yukarıda açık kimligi yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan durusma sonunda:

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Bassavcılıgının 16/12/2011 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında esine yönelik tehdit ve hakaret suçundan 106/1-1.cümle ve 125/1 madde hükmünce cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıs,

Mahkememizce yapılan yargılama ve toplanan delillerin birlikte degerlendirilmesi neticesinde,

-Her ne kadar sanıgın TCK nın 106/1-1. Cümle hükmünce tehdit suçundan ve 125/1 mad. hükmünce hakaret suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıs ise de; sanıgın müstekiyi ölümle tehdit ettigi hususunda müstekininyargılama sırasında bir beyanının bulunmadıgı, sanıgın da hazırlık ve yargılama asamasında verdigi tüm ifadelerinde esini ölümle tehdit etmedigini suçlamayı bu yönüyle kabul etmedigini beyan ettigi, müstekinin, sanıgın sarfettigini beyan ettigi’gidersen evi yakarım, senin için kötü olur’ seklindeki tehdit sözlerinin de 106/1-2. cümlede geçen sair tehdit kapsamında kaldıgı ve bu haliyle sair tehdit ve hakaret eylemlerinin sikayete tabii oldugu müstekinin de sanık hakkındaki sikayetinden vazgeçtigi anlasılmakla sanık hakkında açılan kamu davalarının düsürülmesine karar verilmis ve asagıdaki sekilde hüküm kurulmustur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandıgı üzere,

1-Her ne kadar sanıgın TCK nın 106/1-1. Cümle hükmünce cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıs ise de; sarfedilen sözlerin TCK nın 106/1-2. Cümle kapsamında sair tehdit mahiyetinde sikayette baglı oldugu, müstekinin de sanık hakkındaki sikayetinden vazgeçtigi anlasılmakla sanık hakkındaki tehdit ve hakaret suçundan açılan kamu davalarının CMK.nun 223/8.maddesi geregince ayrı ayrı DÜSÜRÜLMESINE,

2-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair,müsteki, sanık ve sanık vekilinin yüzlerine karsı, 5271 Sayılı C.M.K’nun 291 (1) (2) maddesi geregince hükmün tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmek suretiyle temyiz dilekçesi ile Yargıtay da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/04/2012