T.C. “Hagb-Den.Serb., Apc”

FETHİYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESİ

 

DOSYA NO: 2013/… Esas

KARAR NO: 2014/…

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2013/….

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

 

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI: K.H.

KATILAN: A…

VEKİLİ: Av. O…

KATILAN: S….

VEKİLİ: Av. F…

SANIK: D…

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/

MUĞLA

Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/

MUĞLA

SANIK: Ö…

SUÇ: Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma,Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 16/05/2013

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: 15/05/2014

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının21/10/2013 tarihli iddianamesi ile sanık Ö…hakkında Taksirle Bir  işinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan TCK.nın 89/1, 53/6 maddeleri, sanık D…hakkında Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden olma, alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç   Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokma suçundan 89/1, 53/6, 179/2-3, 53/1 maddeleri hükmünce

cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış,

SAVUNMA:

Sanık D…savunmasında: … dediği, Sanığın soruşturma ifadesi okundu soruldu; “doğrudur, bana aittir, beraatimi talep ederim ancak hakkımda lehe olan CMK nın 231 maddesi uygulanırsa bir diyeceğim olmaz. ” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ö… Savunmasında;… dediği, Sanığın soruşturma ifadesi okundu soruldu; “doğrudur, bana aittir, beraatimi talep ederim ancak hakkımda lehe olan CMK nın 231 maddesi uygulanırsa bir diyeceğim olmaz. “şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Mahkememizce yapılan yargılamada, toplanan deliller, iddialar, savunmalar, tanık anlatımları, adli rapor, tüm dosya kapsamı birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde; olay tarihinde D…’nun sevk ve  İdaresindeki araçta mağdur S…’nin bulunduğu, sanık Ö…’ın kullanmış olduğu araçla çarpışmaları sonucunda kaza meydana geldiği, sanık D…’ın kaza esnasında alkollü olduğunun tespit olunduğu, söz konusu kazada mahkememizce itibar edilen bilirkişi raporuna göre sanık Ö..’ın 1. Derecede kusurlu olduğu, sanık D…’ın 2. Derecede tali kusurlu olduğunun tespit olunduğu anlaşılmakla , sanık D…’ın eylemine uyan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ve kazada tali kusurlu olması nedeniyle  Taksirli yaralamadan; Sanık Ö…’ın kazada 1. Derecede asli kusurlu olması nedeniyle taksirli  Yaralamadan ve takdiren 120 gün adli para cezasından başlayarak cezalandırılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanık D…’ın sübuta eren trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu nedeni ileTCK’nın 49 maddesi dikkate alınarak TCK’nın 179/3 maddesi delaleti ile TCK 179/2 maddesi gereğince 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak sanığa verilen cezada TCK 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanığın 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Suçun işleniş biçimine delil durumuna göre sanık hakkında başkaca artırım ve indirim nedenlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin sonucu olarak 5237 sayılı TCK’nın 53 .maddenin 1. fıkrasının a,b,c,d,e bendindeki haklardan hapis cezasının infazı  tamamlanıncaya kadar, ancak sanığın koşullu salıverilmesi halinde (c) bendindeki yetkileri açısından koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,

Sanığın sabıkasız olması, cezanın miktarı, suç nedeni ile meydana gelen objektif zararın olmaması, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat oluşması nedeni ile 5271 sayılı CMK 231/5.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜREYLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TÂBİ TUTULMASINA,

Sanığa denetimli serbestlik süresi boyunca denetimli serbestlik tedbiri olarak sanığa takdirenBİR YÜKÜMLÜLÜK YÜKLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verileceği; denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, mahkememizce hükmünün açıklanacağı konusunda sanığa ihtaratta bulunulmasına(ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında CMK 231/5 maddesinin uygulanması nedeni ile CMK 231/11.maddesi gereğince TCK 51 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

2-Sanık D…’ın sübuta eren katılan taksirle yaralama eylemi nedeni ile suçun işleniş biçimi, kusurun ağırlığı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK nın 89/1 maddesi gereğince takdiren90 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK 62/1 maddesi gereğince verilen cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın takdiren 75GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Hükmolunan adli para cezasının TCK 52/2. maddesine göre sanığın şahsi ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL’den hesap edilerek sanığın neticeten 1500,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak, sanığa verilen adli para cezasının TCK nun. 52/4 maddesi uyarınca 10 aylık süre içerisinde her ay eşit taksitlerle tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği ihtaratına(yapılamadı)Sanığın cezasından yasal ya da takdiri başkaca indirim ve arttırım yapılmasına yer olmadığına,

Adli para cezasına hükmolunması nedeni ile koşulları oluşmadığından TCK 51 . maddesinin  uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın sürücü belgesinin TCK nın 53/6 maddesi gereğince 3 AY SÜREYLE GERİ

ALINMASINA,

Sanığın katılanın zararını gidermediğinden CMK 231/5 maddesinde yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına,

3-SanıkÖ..’ın sübuta eren katılan taksirle yaralama eylemi nedeni ile suçun işleniş biçimi, kusurun ağırlığı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK nın 89/1 maddesi gereğince takdiren120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK 62/1 maddesi gereğince verilen cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın takdiren 100GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Hükmolunan adli para cezasının TCK 52/2. maddesine göre sanığın şahsi ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL’den hesap edilerek sanığın neticeten 2000,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak, sanığa verilen adli para cezasının TCK nun. 52/4 maddesi uyarınca 10 aylık süre içerisinde her ay eşit taksitlerle tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği ihtaratına(yapılamadı)

Sanığın cezasından yasal ya da takdiri başkaca indirim ve arttırım yapılmasına yer olmadığına,

Adli para cezasına hükmolunması nedeni ile koşulları oluşmadığından TCK 51 . maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın sürücü belgesinin TCK nın 53/6 maddesi gereğince 3 AY SÜREYLE GERİ ALINMASINA,

Sanığın katılanın zararını gidermediğinden ve adli sicil kaydı nedeniyle CMK 231/5 maddesinde yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına,

4-5 adet davetiye gideri olan 40,00 TL yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak tahsiline,

5- 5320 Sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, sanık hakkındaki hüküm kesinleştiğinde kararın soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilmesine,

Dair sanık vekili ve katılan vekilinin yüzüne karşı, huzurda olanlar yönünden kararın tefhimi, yokluğunda karar verilenler yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde  mahkememize veya başka yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle1 nolu karar yönünden Yargıtay yolu açık , 2 ve 3 nolu kararlar yönünden miktar itibariyle kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.15/05/2014