T.C.

FETHİYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESİ

(Çocuk Mahkemesi Sıfatıyla)

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2013/…. Esas

DURUŞMA TARİHİ : 12/11/2013

CELSE NO : 5.

HAKİM : ….

KATİP : …..

Belirli gün ve saatte 5. celse açıldı. Kapalı yargılamaya devam olundu.

Suça sürüklenen çocuk Y… vekili Av. ….ı’nın geldikleri görüldü.

Katılan mağdur H… zorunlu vekili Av. Osman Alper Olgun’un geldikleri görüldü.

Katılan mağdur H…. zorunlu vekili Av. Osman Alper Olgun‘dan esas hakkındaki şikayet ve delilleri soruldu. Suça sürüklenen çocuk Y…’ın mevcut dosya kapsamındaki deliller değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır, biz ssç’nin cezalandırılmasını talep ediyoruz. soruşturma aşamasında müştekinin babası Ü…. olayın evde eğlendikleri sırada meydana geldiğini SSÇ Y…. ise olayın evden ayrıldıkları sırada yolda gerçekleştiğini söylemiştir, bunlar dikkate alındığında ifadeler arasında çelişkiler mevcuttur, müştekinin ve belirtilen tanıkların beyanlarında ise herhangi bir çelişki bulunmamaktadır, dedi.

Suça sürüklenen çocuk Y…. vekili Av. ….’dan esas hakkındaki son savunmaları soruldu: önceki savunmalarımızı tekrar ederiz, katılanın belirttiği tanıklar mevcut dosya kapsamında müvekkille husumet içerisindedir, bu anlamda dosya kapsamında müvekkili cezalandırılmasını gerektirebilecek yeterli kesin inandırıcı delil bulunmamaktadır biz öncelikle müvekkil SSÇ’nin beraatini mahkeme aksi kanaatte ise lehine olan hususların uygulanmasını talep ediyoruz. Dedi.

Dosya incelendi. Araştırılacak başkaca bir hususun kalmadığı görüldü. Açık yargılamanın bittiği bildirildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

HÜKÜM :

  1. A) 1 – Suça sürüklenen çocuk Y….’nın üzerine atılı kasten basit yaralama suçunu işlediği subut bulmaklaeylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 86/2. maddesi gereğince suçun işleniş şekli, SSÇ’un şahsi ve sosyal durumu, suçun işlenmesindeki diğer özellikler ve yaralamanın niteliği dikkate alınarak takdiren 120 TAM GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Suça sürüklenen çocuğun suçu işlediği tarihte 15-18 yaş grubunda bulunduğundan cezasından TCK’nun 31/3. maddesi gereğince 1/3 oranında indirim yapılarak 80 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,

3- Suça sürüklenen çocuğun yargılama sırasındaki tutum ve davranışları mahkememizce SSÇ lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek 5237 Sayılı TCK’nın 62/1. maddesi gereğince verilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 66 TAM GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4- Suça sürüklenen çocuğun şahsi ve sosyal durumu dikkate alınarak 5237 sayılı TCK nun 52/2 maddesi gereğince sanığa verilen 66 tam gün adli para cezasının beher günü 20 TL den paraya çevrilerek sanığın 1.320 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5- Suça sürüklenen çocuğa verilen adli para cezasının miktarı,günün ekonomik koşulları ile ssç’ nin şahsi,sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak 5237 Sayılı TCK’nın 52/4. maddesi gereğince, hükmolunan adli para cezasının birer aylık eşit taksitler halinde takdiren 24 eşit taksitle sanıktan tahsiline,taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin SSÇ’a ihtarına, (eihtarat yapılamadı)

6- Suça sürüklenen çocuğun sabıkasız oluşu,verilen hapis cezasının süresi,dosya kapsamı ve yargılama safahatı, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile kişilik özellikleri nazara alınarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varılmakla CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-CMK 231/8 ve 5395 sayılı kanunun 23/son maddeleri gereğince,SSÇ’un 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,dosya kapsamı,SSÇ’un kişiliği ve sübuta eren suçun niteliği nazara alınarak hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine yer olmadığına, CMK’nın 231/10 ve 11.maddeleri gereğince SSÇ’a ihtarat yapılmasına, (ihtarat yapılamadı)

  1. B) Suça sürüklenen çocuğun sarfına sebebiyet verdiği 3 adet davetiye gideri 24,00 TL, Sosyal hizmet uzmanı bilirkişi gideri 40,00 TL olmak üzere toplam 64,00 TL yargılama giderinin suça sürüklenen çocuktan tahsiline,

Dair suça sürüklenen çocuk Y…. vekili Av. …. ile katılan mağdur H…. zorunlu vekili Osman Alper Olgun’un yüzüne karşı, suça sürüklenen çocuk ile katılanların yokluğunda, hükmün tefhiminden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememize veya başka yer Sulh Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Fethiye Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı . 12/11/2013