T.C.                                                                            “Hagb-Den.Serb.”

FETHIYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESI

 

DOSYA NO: 2013/… Esas

KARAR NO: 2014/…

[C.SAVCILIGI ESAS NO]: 2012/…

 

GEREKÇELI KARAR

T Ü R K M I L L E T I A D I N A

 

HAKIM: …

KATIP: …

DAVACI: K.H.

MÜSTEKI: O…

SANIK: S…

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Av OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUGLA

SUÇ: Tehdit, Hakaret

SUÇ TARIHI / SAATI: 11/06/2012

SUÇ YERI: MUGLA/FETHIYE

KARAR TARIHI: 11/03/2014

Yukarıda açık kimligi yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan durusma sonunda:

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

IDDIA:

Fethiye Cumhuriyet Bassavcılıgının 24/12/2012 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında

Hakaret ve Tehdit suçlarından TCK nın106/1-1. Cümle, 125/1-4,43/1, 53/1 maddeleri

hükmünce cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıs,

SAVUNMA:

Sanık savunmasında: “…..” dedigi, Sanıgın sorusturma ifadesi okundu soruldu; “… ancak hakkımda lehe olan CMK nın 231 maddesi uygulanırsa bir diyecegim olmaz.”

seklinde beyanda bulunmustur.

 

DELILLERIN DEGERLENDIRILMESI VE GEREKÇE:

Mahkememizce yapılan yargılamada, toplanan deliller, iddialar, savunmalar, tanık anlatımları, adli rapor, tüm dosya kapsamı birlikte bir bütün olarak degerlendirildiginde;

Sanıgın olay tarihinde müsteki ile yaptıgı telefon konusmasında müstekiye hitaben “….” seklinde müstekiye yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söyledigi dosya kapsamında bulunan CD kaydından da anlasılmakla sanıgın cezalandırılmasına karar verilerek asagıdaki sekilde hüküm olusturulmustur.

5271 Sayılı CMK’nun 231. maddesinin degerlendirilmesi : 08.02.2007 tarihinde yürürlüge giren 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çesitli Kanunlarda ve Diger Bazı Kanunlarda Degisiklik Yapılmasına Iliskin Kanun ve 19.12.2006 tarihinde yürürlüge giren 5560 Sayılı Çesitli Kanunlarda Degisiklik Yapılmasına Iliskin Kanunun 23. maddesi iledegisik 5271 Sayılı CMK.’ nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

a- Sanıgın yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması,

b-Sanıgın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamıs bulunması,

c- Mahkemece, sanıgın kisilik özellikleri ile durusmadaki tutum ve davranısları göz

önünde bulundurularak yeniden suç islemeyecegi hususunda kanaate varılması,

d- Suçun islenmesiyle magdurun veya kamunun ugradıgı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, sartlarının birlikte gerçeklesmis olması gerekmektedir.

Sanıgın dosyada bulunan adli sicil kayıtlarına göre daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmadıgı anlasılmaktadır. Öte yandan sanıgın dosyaya yansıyan olumsuz kisilik özellikleri tasımaması ve durusmalardaki tutum ve davranısları itibarıyla yeniden suç islemeyecegi hususunda mahkememizde olumlu kanaat olusmustur. Yine, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03.02.2009 tarih 2008/11-250 Esas2009/13 Karar No.lu içtihatında ifade edildigi üzere, yasa maddesinde öngörülen “Suçun islenmesiyle magdurun veya kamunun ugradıgı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesi” kosulu için “manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi” gerekmektedir ve suçtan zarar görenin somutlastırılabilen net bir maddi zararı da tespit edilememistir.

Bu nedenlerle, görülen kamu davasında 5271 Sayılı C.M.K.’nun 231/5. md.sindeki kosulların olustugu kanaati ile sanıgın eylemleri sabit olmakla birlikte hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmis ve açıklanan gerekçeler ısıgında asagıdaki gibi hüküm kurulmustur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandıgı üzere;

1- Sanıgın sübuta eren tehdit eyleminden dolayı hareketine uyan5237 sy. TCK nun 106/1 md, 1.cümlesigeregince t a k d i r e n 6 AY HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanıgın gelecegi üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesi geregince cezadan 1/6 oranında indirim yapılmasına vesanıgın 5 AY HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında hükmolunan cezada baskaca artırım ve indirim uygulanmasına yer olmadıgına,

Sanıgın kasten islemis oldugu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin sonucu olarak 5237 sayılı TCK’nın 53 .maddenin 1. fıkrasının a,b,c,d,e bendindeki haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar,ancak sanıgın kosullu salıverilmesi halinde c bendindeki yetkileri açısından kosullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,

Sanıgın daha önceden kasıtlı bir suç islememis olması, giderilebilir, somut, objektifzararın olmaması, cezanın miktarı, mahkememizce sanıgın kisilik özellikleri ile durusmadaki tutum ve davranısları göz önünde bulundurularak yeniden suç islemeyecegi hususunda kanaate varılması dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi geregince sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA, 5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi geregince sanıgın BES YIL SÜREYLE DENETIMLI SERBESTLIK TEDBIRINE TÂBI TUTULMASINA, Sanıga denetimli serbestlik süresi boyunca denetimli serbestlik tedbiri olarak sanıga takdiren BIR YÜKÜMLÜLÜK YÜKLENMESINE YER OLMADIGINA,

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç islenmedigi takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düsmesi kararı verilecegi; denetim süresi içinde kasten yeni bir suç islemesi halinde, mahkememizce hükmünün açıklanacagı konusunda sanıga ihtaratta bulunulmasına(ihtarat yapılamadı),

2-Sanıgın hakaret eylemi nedeni ileTCK’nun 125/1 maddesi geregincetakdiren 90 GÜN ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

Sanıgın hakaret eylemini alenen islemesi nedeni ile cezasının TCK’nun 125/4 maddesi geregince 1/6 oranında arttırılarak sanıgın 105 GÜN ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanıgın gelecegi üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak sanıga verilen cezanın TCK’nun 62. maddesi geregince takdiren 1/6 sı indirilerek sanıgın 87 GÜN ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

Sanıgın eylemi hakkında baska artırım ve indirim yapılmasına yer olmadıgına,

Sanık hakkındaki adli para cezasının TCK 52/2. maddesi geregince sanıgın ekonomik durumu ve sahsi halleri göz önünde bulundurularak takdiren 1 gün karsılıgı 20,00TL’den

h e s a p l a n m a s ı n a ve s a n ı g ı n 1740,00TL ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

Sanıgın ekonomik ve sahsi halleri göz önünde bulundurularak, sanıga verilen adli para cezasının TCK nun. 52/4 maddesi uyarınca 10 AYLIK süre içerisinde her ay esit taksitlerle tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceginin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilecegi ihtarına(yapılamadı)

Adli para cezasına hükmolunması nedeni ile cezanın niteligi geregi TCK 51 ve 53. maddesinin uygulanmasına yer olmadıgına,

Sanıgın daha önceden kasıtlı bir suç islememis olması, giderilebilir, somut, objektifzararın olmaması, cezanın miktarı, mahkememizce sanıgın kisilik özellikleri ile durusmadaki tutum ve davranısları göz önünde bulundurularak yeniden suç islemeyecegi hususunda kanaate varılması 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi geregince sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA,

Sanıgın CMK 231/8 maddesi geregince 5 YIL SÜREYLE DENETIMLI SERBESTLIK TEDBIRINE TÂBI TUTULMASINA,

Denetimli serbestlik süresi boyunca denetimli serbestlik tedbiri olarak sanıga takdiren BIR YÜKÜMLÜLÜK YÜKLENMESINE YER OLMADIGINA, Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç islenmedigi takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düsmesi kararı verilecegi; denetim süresi içinde kasten yeni bir suç islemesi halinde, mahkememizce hükmünün açıklanacagı konusunda sanıga ihtaratta bulunulmasına(ihtarat yapılamadı)

3- 2,75 posta gideri ile 5 adet davetiye gideri olan 40,00 TL ili toplam 42,75 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

4- 5320 Sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, sanık hakkındaki hüküm kesinlestiginde kararın sorusturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilmesine,

Dair sanık vekilinin yüzüne karsı, kararın tefhim veya gerekçeli kararın tebliginden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememize veya baska yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanaga geçirilmesi suretiyle Fethiye Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/03/2014