T.C.

FETHİYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESİ

” BERAAT 

DOSYA NO : 2012/…. Esas

KARAR NO : 2013/….

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2012/….

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : ……

KATİP : ……

DAVACI : K.H.

SANIK : N…….

MÜDAFİİ [LERİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

SANIK : M……

SUÇ : 5188 Sayılı Kanuna Aykırılık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 27/06/2012

SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ : 08/03/2013

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17/08/2012 tarih ve 2012/…. Esas sayılı iddianamesiyle; Muğla Valiliğinin …. tarihli ve ….. sayılı oluru ile ….. de yapılan Özel Güvenlik denetlemesinde ….. Hotel işletmesinde özel güvenlik armalı ve kıyafetli özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi sebebi ile 27/06/2012 günü tutanak tanzim edildi ve suç duyurusunda bulunuldu, Hotel sahibileri alınan savunmalarında; tutanakta belirtilen şahısların bel boy olarak istihdam edilmesi için işe alındığını, şahısların üniformayı kendilerinin diktirdiğini, hotelde kimsenin güvenlik ile ilgili bir görevde çalışmadığını güvenlik birimlerinin olmadığı beyan ederek üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri,Tutanak ve savunma birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin savunması suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelilerin izin belgesi almadan özel güvenlik görevlisi istihdam ederek Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 19-a maddesinde düzenlenen suçu işlediği iddiasıyla eylemlerine uyan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 19/a, Türk Ceza Kanunu 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmıştır.

Sanık N….. savunmasında:” ………..” diye beyanda bulunmuştur.

Sanık M….. savunmasında:” ……………….” diye beyanda bulunmuştur.

Tanık T…. beyanında :”……………..” diye beyanda bulunmuştur.

Tanık S…. beyanında :”……………..” diye beyanda bulunmuştur.

Tanık F… beyanında :”…………..” diye beyanda bulunmuştur.

Sanığın savunması,tanıkların beyanları ile tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde;her ne kadar sanık N…. hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırılık suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmış ise de,sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının ve aşamalarda dinlenilen tanık beyanlarının aksini kanıtlar mahiyette,her türlü şüpheden arındırılmış,kesin,inandırıcı, yeterli,somut,tam bir vicdani kanaat sağlayacak deliller elde edilemediğinden şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince isnad edilen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırılık suçundan sanığınberaatine,

Sanığın savunması,tanıkların beyanları ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde;h er ne kadar sanık M… hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırılık suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de,sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının ve aşamalarda dinlenilen tanık beyanlarının aksini kanıtlar mahiyette,her türlü şüpheden arındırılmış,kesin,inandırıcı,yeterli, somut,tam bir vicdani kanaat sağlayacak deliller elde edilemediğinden şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince isnad edilen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırılık suçundan sanığın beraatine karar verilerek oluş ve kabule göre aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

– Her ne kadar sanık N… hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK 223/2-e maddesi gereğince sanığın BERAATİNE,

2- Beraat eden sanık N… kendisini atadığı müdafii ile temsil ettirdiğinden müdafiinin emek ve mesaisi karşılığında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hüküm tarihi itibarı ile 660 TL.ücreti vekaletin maliye hazinesinden tahsili ile beraat eden sanık N…..’ye verilmesine,

3- Her ne kadar sanık M…. hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK 223/2-e maddesi gereğince sanığın BERAATİNE,

4- Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair, verilen karar sanık M…., sanık N…. müdafii Av. Ahmet Cahit Olgun’un yüzlerine karşı, sanık N….’nin yokluğunda, kararın tefhiminden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanına zapta geçirilmesi sureti ile 7 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz kanun yolu açık olmak üzere açıkca okunup usulen anlatıldı. 08/03/2013