T.C.

FETHİYE

1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2009/….(TÜRK MİLLETİ ADINA)

KARAR NO :2009/….

K A R A R

HAKİM :…… 40868

KATİP :……. 102079

DAVACI :……….

VEKİLİ :Av. Ahmet Cahit OLGUN-Muğla Barosu Avukatlarından & Tuzla Mh. 520 Sk.

No:22 Fethiye/MUĞLA,

DAVALI :…….

VEKİLİ :………..

DAVA :TEMERRÜD NEDENİYLE KİRA AKDİNİN FESHİ VE KİRALANANIN

TAHLİYESİ,

DAVA TARİHİ :14.09.2009

KARAR TARİHİ :15.12.2009

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Dava : Davacı vekili mahkememize sunduğu ve duruşmada da tekrar ettiği 14.09.2009 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkili olan davacının ………. adresinde bulunan işyerini 25.04.2008 tarihli kira sözleşmesi ile aylık 2.1000,00-TL kira bedeli ile davalı şirkete kiraladığını,davalı şirketin 2008 Yılı Temmuz ayı kira parasını 800.00-TL eksik ödediğini,2008 yılı Ağustos ayından Kasım ayına kadar olan kira paralarını ise hiç ödemediğini,…………………………………………………………………………….. olduğundan taraflar arasındaki 25.04.2008 tarihli kira sözleşmesinin feshine ve davalının kiralanandan tahliyesine,yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiğini ifade etmiştir.

Cevap : Davalıya duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilmiş ve davalı kendisini duruşmalarda vekili vasıtasıyla temsil ettirmiştir.

Deliller-Değerlendirme ve Kanaat : Dava, 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 260/1 maddesine dayalı temerrüt nedeni ile kira akdinin feshi ve tahliye ve birikmiş kira alacağının tahsili talebine ilişkindir.

Anılan yasa maddesi “[1] Müstecir icar müddetinin hitamından evvel muacceliyet kesbeden kiraları tediye etmemiş bulunursa,mucir altı ay veya daha fazla müddetli icarlarda otuz günlük ve daha az müddetli icarlarda altı günlük bir mehil tayin ederek birikmiş olan kira bu müddet zarfında verilmediği takdirde mehlin hitamında akdi feshedeceğini müstecire ihtar edebilir. [2] Bu mehil,ihtarın müstecire tebliğ edildiği günden itibaren başlar.Bu mehlin tenkisine yahut tediyeden teahhür halinde akdin hemen feshedilebileceğine dair yapılan mukaveleler batıldır” hükmünü amirdir.

Davacının dayandığı Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 2008/….. Esas sayılı icra takip dosyasının incelenmesinde, …….. istemiyle takibe geçtiği, davalı-kiracıya borcun …… sürede ödenmemesi halinde …….. ödeme emrinin 09.03.2009 tarihinde tebliğ edildiği, ……. takibin kesinleşmiş olduğu ve ………… ödemediği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ nin 24.01.2006 tarih ve 2005/11421 Esas, 2006/223 Karar sayılı içtihadında “Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.7.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl sürelidir. Davacı bu sözleşmeye dayanarak davalı hakkında yaptığı haciz ve tahliye istekli icra takibinde 2003 Aralık ayından itibaren Haziran 2005’e kadar olan aylar kiralarının tahsilini istemiş, Örnek 51 ödeme emri davalıya 10.7.2004 tarihinde tebliğ edilmiş, itiraz edilmediğinden takip kesinleşmiş, yasal otuz günlük ödeme süresi içerisinde borcun ödenmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda davacı İ.İ.K.nun 269/a maddesine göre ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içerisinde İcra Mahkemesinden tahliyeye karar verilmesini isteyebileceği gibi,Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası da açabilir.Zira İ.İ.K. nun 269/b-4 maddesinde alacaklının umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalması halinde ihtarlı ödeme emrinin B.K.nun 260. maddesinde yazılı ihtar yerine geçeceği ifade edilmiştir.Bu seçimlik hakkının kullanılması davacıya aittir.TEmerrüt sebebiyle tahliye davası açmak için yasada belli bir süre öngörülmemiştir.İcra takibinin ihtarname yerine kullanılmasında yasal engel yoktur” yönündeki açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre yukarıda gösterilen maddi olgular ve yasal hükümlerle yargısal içtihatlar ışığında dava dosyası bir bütün olarak değerlendirildiğinde, …………… ,davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davanın KABULÜ ile,

Davalının 25.04.2008 tarihli kira sözleşmesine istinaden kiracı olarak bulunduğu ………….. adresinde bulunan taşınmazdan (işyerinden) Borçlar Kanununun 260/1. maddesi uyarınca temerrüt nedeni ile TAHLİYESİNE ve taraflar arasındaki kira akdinin FESHİNE,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 1.020,60-TL nispi harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafça karşılanan 350.00-TL ilk dava gideri (peşin harç,başvurma harcı ve vekalet harcı) ile 15.00-TL davetiye giderinden oluşan toplam 365.00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.’ ne göre tayin ve takdir olunan 2.920,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair,Davacı vekilinin yüzüne karşı,kararın tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Yargıtay’da temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 15.12.2009