T.C.

FETHIYE

  1. SULH HUKUK MAHKEMESI TÜRK MILLETI ADINA GEREKÇELI KARAR

 

ESAS NO: 2013/… Esas

KARAR NO: 2014/…

 

HAKIM: …

KATIP: …

 

DAVACI : G…

VEKILI: Av. ….

DAVALILAR:1-N…

VEKILLERI: Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520. Sok. No:22 48300

Fethiye/ MUGLA

Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sok. No:22 Fethiye/ MUGLA

2-Y…

3-Z…

DAVA: Ortaklıgın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

DAVA TARIHI: 16/07/2013

KARAR TARIHI: 16/01/2014

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklıgın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

 

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

….

 

HÜKÜM: Gerekçede açıklandıgı üzere;

Davanın yalnızca davalı Y… yönünden KABULÜNE, Diger davalılar yönünden husumet nedeniyle REDDINE,

Mugla Ili Fethiye Ilçesi …. Mahallesi … Caddesi Mevki … ada … Parsel sayılı tasınmazın aynen taksimi mümkün olmadıgından bu tasınmaz üzerindeki taraflar

arasındaki ortaklıgın aleni olarak açık artırma yolu ile satıs suretiyle giderilmesine,

Satıs bedelinin tapu kaydındaki hisseleri oranında hissedarlara ödenmesine,

Satıs memuru olarak Fethiye 2 Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı isleri Müdürü …’ın görevlendirilmesine,

Tasınmazın satıs bedeli üzerinden % 011,38 (binde on bir tam yüzde otuz sekiz) harcın taraflardan tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapıldıgı belgelenen 39,35 TL ilk dava gideri, 5,9 TL baro pulu, 9 adet davetiye gideri 72 TL, 870,8 TL kesif ve bilirkisi gideri olmak üzere toplam 988,05 TL yargılama giderinin davalı Y….’dan tapu kayıtlarındaki hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düsen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirtiginden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T’ ne göre 1.100 TL vekalet ücretinin davalı Y…’dan tapu kaydındaki hissesi

oranında tahsili ile davacıya ödenmesine, davacının payına düsen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair davacı vekilinin yüzüne karsı kararın tebliginden itibaren 8 gün içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere baska yer mahkemesine verilecek

dilekçe ile temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/01/2014