TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. FETHİYE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2015/…

Esas KARAR NO: 2015/…

HAKİM:…

KATİP:…

DAVACILAR : 1- A…

2- E…

3- İ…

4- H…

VEKİLLERİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

MÜTEVEFFA: Y…

DAVA: Mirasın Gerçek Reddi

DAVA TARİHİ: 22/05/2015

KARAR TARİHİ: 04/06/2015 Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasın Gerçek Reddi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkkillerinin murisi Y…’nun 14.04.2015 tarihinde vefat ettiğini, … davalılarının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı Tanığı M… duruşmadaki beyanında: … beyan etmiş, beyanını imzası ile tasdik etmiştir.

Davacı Tanığı İ… duruşmadaki beyanında: … beyan etmiş, beyanını imzası ile tasdik etmiştir.

Davacı vekili duruşmadaki beyanında: tanık beyanların bir diyeceklerinin olmadığını, dava dilekçelerini tekrar ettiklerini, davalarının kabulüne karar verilmesini beyan etmiş, beyanını imzası ile tasdik etmiştir.

Davacı A… duruşmadaki beyanında; avukatının beyanlarını aynen katıldığını, … beyan etmiş, beyanını imzası ile tasdik etmiştir.

 

….. davacıların murisin mirasını süresi içinde ve kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği hususunun tespitine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM; Gerekçesi açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜ ile; … 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 606/1 maddesinde öngörülen süresi içinde kayıtsız ve şartsız olarak reddedildiği hususunun TESPİTİNE,

Keyfiyetin aynı yasanın 609/4. taksim uyarınca özel kütüğüne tescili ile davacılara reddi gösterilen bir belge (karar) verilmesine, Kararın bir örneğinin murisin kaydına işlenmesi için Fethiye Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı Ayşe Durdu ve davacı vekilinin yüzüne karşı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 617.maddesi uyarınca murisin alacaklıları veya iflas idaresi tarafından kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde red tarihinden başlayarak 6 ay içerisinde mahkememize reddin iptali hakkında dava açabilmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıld. 04/06/2015