TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. FETHİYE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/… Esas

KARAR NO: 2015/…

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI : N..

VEKİLLERİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALILAR :

1- ..

..

33-…

DAVA: Ortaklığın Giderilmesi

DAVA TARİHİ: 11/09/2014

KARAR TARİHİ: 02/07/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; … dava konusu taşınmazların rızaen taksimi mümkün olmadığından ve paydaşlığın sürdürülmesinde müvekkilinin yararı bulunmadığından bu taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesine, yargılama giderlerinin payları oranında taraflara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalılara usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği, davalıların davaya cevap vermedikleri, duruşma gün ve saatinin bildirir davetinin davalılara usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği,

Dava, … parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi talebinden ibarettir.

Dava konusu … parsel sayılı taşınmazların tapu kaydının incelenmesinde; … paydaş oldukları, … parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının incelenmesinde; … paydaş oldukları anlaşılmıştır. Paydaşlardan … öldükleri anlaşıldığından mirasçılık belgelerinin dosya arasına alındığı, mirasçılarının davaya dahil edilerek taraf teşkilinin sağlandığı görülmüştür.

Dava konusu taşınmazların tapu kaydı ve çaplı krokisi dosyaya celbedildikten sonra taşınmazlar üzerinde 20.04.2015 tarihinde resen refakate alınan fen, ziraat, inşaat ve emlak bilirkişileri marifetiyle keşif icra edilmiştir.

Fen bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazların üzerindeki ortaklığın giderilmesinin aynen taksim yoluyla ya da ivaz ilavesi suretiyle mümkün olmadığını, satış suretiyle ortaklığın giderilebileceğini belirtmiş, ziraat bilirkişisi raporunda; dava konusu taşınmazların üzerindeki zirai unsurların ayrı ayrı değerini belirtmiştir. İnşaat ve emlak bilirkişileri raporlarında; dava konusu … parsel sayılı taşınmazın toplam değerinin 117.064,56 TL olduğunu, … parsel sayılı taşınmazın toplam değerinin 36.944,37 TL olduğunu, … parsel sayılı taşınmazın toplam değerinin 141.131,11 TL olduğunu, … parsel sayılı taşınmazın toplam değerinin 19.442,10 TL olduğunu ve … parsel sayılı taşınmazın toplam değerinin 35.813,32 TL olduğunu belirtmişler ve taşınmazlardaki muhdesatlar ile ilgili muhtesat oranlaması yapmışlardır.

Bilirkişi raporlarının taraflara tebliğ edildiği, davalıların bilirkişi raporlarına ve muhtesat iddialarına itiraz etmedikleri görülmüştür. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; bilirkişi raporlarına göre dava konusu … parsel sayılı taşınmaz, … parsel sayılı taşınmaz, … parsel sayılı taşınmaz, … parsel sayılı taşınmaz ve … parsel sayılı taşınmazlardaki taraflar arasındaki ortaklığın ivaz ilavesi ile dahi aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazlardaki ortaklığın açık artırma yolu ile satış suretiyle giderilmesine,

… parsel sayılı taşınmazan satış bedelinin % 24,05 inin …’ya, %24,05 inin …’ya, … parsel sayılı taşınmazın satış bedelinin % 31,90 ının ..’ya, %6,37 sinin …’ya ödenmesinden sonra, kalan satış bedelinin ve diğer taşınmazların satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında hissedarlara ödenmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM: Gerekçede açıklandığı üzere:

Davanın KABULÜ ile; Dava konusu; … parsel sayılı taşınmaz, … parsel sayılı taşınmaz, … parsel sayılı taşınmaz, … parsel sayılı taşınmaz ve … parsel sayılı taşınmazlardaki taraflar arasındaki ortaklığın ivaz ilavesi ile dahi aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazlardaki ortaklığın açık artırma yolu ile satış suretiyle giderilmesine, … parsel sayılı taşınmazan satış bedelinin % 24,05 inin …’ya, %24,05 inin …’ya, … parsel sayılı taşınmazın satış bedelinin % 31,90 ının …’ya, %6,37 sinin …’ya ödenmesinden sonra, kalan satış bedelinin ve diğer taşınmazların satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında hissedarlara ödenmesine, Satış Memuru olarak Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Açıl’ın görevlendirilmesine, Taşınmazların satış bedeli üzerinden % 011,38 (binde onbir tam yüzde otuzsekiz) harcın taraflardan tapu kayıtlarındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapıldığı belgelenen 40,70 TL ilk dava gideri (başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcı ), 61 adet tebligat gideri 549,00 TL, keşif ve bilirkişi gideri 1.145,40 TL olmak üzere toplam 1.735,10 TL yargılama giderinin davalılardan tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirtiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T’ ne göre 1.100,00, TL vekalet ücretinin davalılardan tapu kayıtlarındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında tahsili ile davacıya ödenmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Davalılar … ve … kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T’ ne göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin bu davalıların kendi paylarına düşen kısım mahsup edildikten sonra geriye kalan kısmının davacı ve diğer davalılardan (hissedarlar) payları oranında alınarak davalılar … ve …’ya ödenmesine, bu davalıların payına düşen kısmın kendi üzerlerinde bırakılmasına,

 

Dair; davacı vekilinin, … ve … vekilinin ve bir kısım davalıların yüzüne karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde, mahkememize yada mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilecek dilekçe ile Yargıtay’da temyiz kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.02/07/2015