T.C.

FETHİYE

  1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2013/… Esas

KARAR NO: 2014/…

 

HAKİM: …

KATİP: …

 

DAVACI : A…

VEKİLLERİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : R…

VEKİLİ: Av.

DAVA: Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar(Rahatsız Edici Eylemlerin Sona

Erdirilmesi)

DAVA TARİHİ: 08/11/2013

KARAR TARİHİ: 15/05/2014

Mahkememizde görülmekte bulunan Kat Mülkiyeti Kanunundan (Rahatsız Edici Eylemlerin Sona Erdirilmesi) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; … köpeklerin davalının evi olan bağımsız bölümden uzaklaştırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin annesine ait … adresinde 9 yıldan beri küçük oğlu ve köpekleri ile birlikte yaşadıklarını, daireye yerleşmeden önce İngiltere de bulunan köpeği …’yi sağlık kontrollerinin yaptırıp, gerekli izni alarak Türkiye ye getirdiğini, diğer köpeğini ise apartmana taşındıktan sonra edindiğini, müvekkilinin 9 yıldır köpekleriyle aynı dairede ikamet ettiğini ve davacı dışında apartman sakinleri ve komşularından herhangi bir şikayet duymadığını, davacının 1 yıl önce müvekkilin dairesinin altında bulunan daireyi satın alarak taşındığını, davacının daireye taşındıktan bir süre sonra müvekkiline ve çocuğuna karşı nefret beslemeye başladığını, müvekkilinin her hareketinin sorun olduğunu,köpeklerin çıkarttığı en küçük sesin tartışmaya sebep olduğunu, müvekkilinin davacıyı polise şikayet ettiğini, bunun üzerine davacının köpekleri zabıtaya şikayet ettiğini, bir sonuç alamayınca işbu davayı açtığını, davacının husumeti nedeni ile köpeklerin katlanma sınırını aşan gürültü ve rahatsız edici davranışları olmamasına rağmen gerçek dışı iddialarla köpekleri apartmandan uzaklaştırmayı talep ettiğini, köpeklerin saldırgan olmadıkları, aşırı sayılabilecek gürültü yapmadıklarını ve çevreye zarar vermediklerini belirterek haksız açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, Kat Mülkiyetinden kaynaklanan rahatsız edici eylemlerin sona erdirilmesi talebinden ibarettir.

Davacı Tanığı Y… duruşmadaki beyanında: …

Davacı Tanığı İ… duruşmadaki beyanında: …

Davacı Tanığı Melek S… duruşmadaki beyanında: …

Davalı Tanığı Alexander Boyle duruşmadaki beyanında: …

Davalı Tanığı Beverley Ann Boyle duruşmadaki beyanında: …

Davacı vekili duruşmadaki beyanındadavalının taşınmazı tahliye ettiğini, … beyan etmiştir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanında; müvekkilinin aynı apartmanda 7 senedir oturduğunu, davacının satın aldığını dairede daha önceden de köpekli bir ailenin yaşadığını, apartman girişinde “dikkat köpek var” resimlerinin bulunduğunu, bu apartmanda köpeklerin bulunduğunu, tüm apartman sakinlerince ve davacı tarafça bilindiğini ve onaylandığını, bu apartmanda köpek beslenmesine yönelik bir alışkanlık bulunduğunu, bu nedenle kat malikleri kurulunca köpek beslenmemesine yönelik alınmış bir karar bulunmadığını, ayrıca müvekkilinin köpeklerinin küçük olduğunu, komşularına katlanamayacakları bir rahatsızlık vermelerinin mümkün olmadığını, müvekkilinin husumet çıkmasın diye taşınmazı boşalttığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Dava konusu apartmanın yönetim planı getirtilmiş, incelenmesinde; 9/e maddesinde kat maliklerinin kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile ortak yerlerde kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe köpek beslenemeyeceğinin hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının ve davalının … Apartmanında kat malikleri oldukları, tarafların ve tanıkların beyanlarından davalının … Apartmanında D:3 Fethiye adresindeki bağımsız bölümden taşındığı anlaşılmakla davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına, dava konusu taşınmazın Kat Mülkiyeti Kanunun 28. Maddesine göre tüm kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan yönetim planının 9/e maddesi uyarınca bağımsız bölüm ve eklentisi ile ortak yerlerde kat maliklerinin köpek beslemelerinin yasaklandığı, kat malikleri kurulunca bu yasağın kaldırılmadığı, ayrıca davalının oturduğu bağımsız bölümde barındırdığı köpeklerin apartmanda yaşayan insanların bir bölümüne rahatsızlık verdiği dosya kapsamı ve özellikle tanık anlatımlarıyla anlaşılmış olduğundan dava konusu edilen köpeklerin aralarında davacının da bulunduğu apartman sakinlerini çıkardıkları gürültü, ortak alanlara dökülen tüyleri ve bıraktıkları dışkıları nedeni ile Kat Mülkiyeti Kanunun 18. Maddesi kapsamında rahatsız etme anlamını taşıdığı gözetilerek, davanın açılmasına davalının sebebiyet verdiği anlaşılmakla yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesinekarar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere;

Davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına,

Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 25,20 TL harcın peşin harçtan mahsubu ile bakiye 0,90 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapıldığı belgelenen 39,35 TL ilk dava gideri (başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcı ), 13 adet tebligat gideri 104,00 TL olmak üzere toplam 143,35TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 750,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.15/05/2014